بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی

نوشته شده در حقوق ثبتضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصا معامل و وکیل واصالت مدارک شناسایی، استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسئولیت و خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتران که اغلب سوء نیتی هم ندارند، بدیهی است.تجربه زیاد کارشناس و ضرورت مراجعات کارشناسان رسمی در رشته جعل بررسی خطوط و امضاء و اثر انگشت نشان داده است که علیرغم دقت نظر و وسواس هائی که سردفتران و دفتریاران، نماینده و محررین در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اعمال می دارند بعضا با شکایاتی مواجه و با ارجاع امر به کارشناس و مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سندی در دفتر دفترخانه و بنچاق و اسنادی که در بایگانی نگهداری می شود در نتایج کارشناسی دفترخانه ها اغلب بدون سوءنیتی و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرفین و اصالت اسناد ماقبل و خصوصا وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویتی ظاهری مبادرت به صدور اسنادی به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه نحوه و چگونگی ثبت سندی و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا بررسی و مقایسه آثار انگشت نتیجه ای که از کارشناس حاصل می گردد موید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضاء و انگشت زده است. با کشف و اثبات ادعای جعل شاکی چاره ای جز متهم نمودن سردفتر را هرچند بیگناه، به مباشرت و همکاری با جاعل نداشته و سردفتر چاره ای جز حضور در محضر بازپرسی ندارد. و ممکن است به علت احساس بی گناهی و اطمینان به نحوه احراز هویت و اصالت سند اولین اقدامی که برایش متصور است اعتراض به نظر کارشناس و تقاضای رسیدگی توسط هیئتی از کارشناسان را دارد که معمولا تجربه نشان داده است که نتیجه کار هیئت کارشناسان چیزی جز تائید نظریه کارشناس بدوی نیست در اینجا صرفنظر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی، سردفتر بی گناه تحصیل دلیل دیگری را هم برای شاکی به درخواست خود فراهم آورده است و حداقل خود را به مباشرت در جعل و تبانی با متهم و ذینفع اصلی در مظان اتهام قرار می دهد و هرچند در این زمینه نحوه عملکرد مجرمین و استفاده از تکنیک های پیشرفته در جعل اسناد خصوصا مدارک شناسایی ممکنست در حدی باشد که با هرگونه دقت نظر و اعمال وسواس مسئولین دفترخانه را قادر به تشخیص و حتی تردید در اصالت اینگونه مدارک ننماید و ناخواسته و ندانسته اسنادی را به ثبت برسانند که با شکایت شاکی و متضرر از ثبت اینگونه اسناد و در نهایت ارجاع به کارشناسی جعلی بودن این اسناد به ثبوت برسد و مشکلات عدیده ای از جمله مجازات های جعل و حداقل سهل انگاری و ضرورت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و ضرر و زیان دامنگیر سردفتر و یا سایر مسئولین دفترخانه شود و جبران ناپذیری اینگونه حوادث، توصیه هائی که حاصل تجربیات کارشناسی اینجانب است تقدیم که با رعایت این نکات مسئولین دفاتر اسناد رسمی تا حدود زیادی به آسیب شناسی در این زمینه دست یافته و بتوان از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری و یا آسیب های گریز ناپذیر را به حداقل ممکن تقلیل دهند.

الف) انتخاب و دقت نظر در گزینش پرسنل دفترخانه خصوصا نماینده و دفتریار که مورد شناخت، شناسائی و دسترسی باشند و ضرورت دقت نظر و کنترل مستمر سردبیران در نحوه ثبت اسناد و حفاظت از دفاتر و نظارت بر دفاتر و اسناد دفترخانه ها .

۱ ) شناخت از نظر امین بودن و سلامت شخصیت روحی، روانی و حتی جسمانی.

۲) باسوادی از نظر تسلط کافی به معانی کلمات و مفاهیم حقوقی خصوصا در تشخیص دقیق و اصولی کلمات و عباراتی که بار حقوقی داشته و تعهدآور و مسئولیت بار می باشند و بکارگیری صحیح افعال در تحریر اسناد و حدود اختیارات هم از نظر کمی و کیفی و رعایت دقیق در تحریر زمان، مکان، حدود و اندازه ها و مقادیر با استفاده از ارقام عددی و حروفی به صورتی که در تحریر هیچگونه فواصل نامتناسب که امکان کم کردن و یا زیاد کردن و تغییراتی وجود نداشته باشد و لازم است در انتخاب محررین به خوشنویسی و خوانانویسی توجه شود.

۳ ) نظم و ترتیب در انجام وظایف محوله و تحریر اسناد بطور دقیق و بازخوانی و یقین در نبود هرگونه ایرادی از نظر حقوقی، اغلاط املایی و انشائی و ارقامی و خواندن و تفهیم دقیق مندرجات اسناد به طرفین و در حضور همزمان متعاملین، معرفین و مشهود و مسئولین امضاءکننده دفاتر و بنچاق ها و اسناد نیم برگی خلاصه معاملات و دفترچه های مالکیت سیم و سربی اسناد و نظائر آن.

۴) تحویل هرگونه سندی به متعاملین و وکلای قانونی و رسمی آنها با تحریر نام و نام خانوادگی و امضاء توسط خودشان و اخذ اثر انگشت بطور سالم با استفاده از سبابه دست راست و از سرانگشت تا بند اول به طور کامل با استفاده از استامپ سالم که فاقد جوهر اضافی و خشک نباشد.

۵ ) تحریر جمله (ثبت با سند برابر است) توسط خود اشخاص و در صورت بیسوادی افراد ضمن اخذ اثر انگشت خوانا و دقیق این جمله توسط افراد دیگری که در سند نامی از آنها برده می شود و با ذکر نام نویسنده این جمله به صورتی که در صورت لزوم باین نویسنده دسترسی وجود داشته و مورد وثوق فرد بیسوادی که انگشت می زند، باشد.

۶) بعضا مشاهده شده است که مواقعی که اسناد از کثرت و تعدد برخوردار بوده و مفاد اسناد جز نام متعاملین یا یکی از آنها کاملا مشابه و سطور مشخصی در تحریر اینگونه اسناد مورد استفاده قرار می گیرد محررین دفترخانه با اصرار متعاملین جهت صرف وقت کمتر سند اول را در دفتر تحریر و به امضاء متعاملین رسانیده و در مورد بقیه اسناد سطور مورد لزوم را شمارش و در انتهای سطر آخر از متعاملین امضا گرفته که در فرصت مناسب متن اسناد تکراری نوشته شود، تنظیم اسناد بدین صورت نه تنها منع قانونی داشته بلکه بعدها موجب ادعای سفید امضاء کردن و موجبات مشکلات عدیده ای برای سردفتر و محررین است و بطور کلی هر سندی که در دفتر ثبت می شود می بایستی بطور کامل و با قلم واحدی و پس از درج دقیق تاریخ تنظیم و حتی ذکر ساعت دقیق تکمیل و در خاتمه تحریر بلافاصله به امضا برسد.

۷) دفاتر اسناد رسمی باید دقیقا برگ شماری و با شماره زن واحد و رنگ جوهر استامپ واحد شماره و در مخصوص و انحصاری سردفتر در کنار شماره صحفه منعکس گردد.

۸ ) هرگونه دست بردگی حتی برای تغییر یک شماره که اشتباها توسط محرر صورت می گیرد می بایستی با ذکر سطر و علامت گذاری و با همان قلم در قسمت توضیحات هر دو صفحه توضیح و تصحیح و به امضاء متعاملین و سردفتر برسد و ممهور گردد و اسناد که به دلائلی باطل و بلااستفاده قرار می گیرند خصوصا سربرگ آنها را که شماره چاپی و دست نوشته دارد نگهداری نمایند.

۹ ) آدرس متعاملین و حتی معرفین و شهود باید بطور دقیق و قابل دسترس تحریر که در صورت لزوم به حضور هر یک جهت توضیح در دفترخانه و یا مراجع قضائی و انتظامی امکان دسترسی به آنها وجود داشته باشد.

۱۰) از هرگونه پارگی کاغذ دفاتر و جدا شدن صفحات که امکان از بین رفتن و جابجایی صفحات و مطالبی را موجب شود دقیقا پرهیز و پیشگیری گردیده و نحوه چاپ و شماره گذاری و دوخت صفحات توسط مرکز تهیه و توزیع و تحویل دفاتر اداره ثبت اسناد به دفاتر اسناد رسمی کاملا مورد بازبینی و رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی و بار مسئولیت اشخاص ذیربط بازنگری و توسط کارشناسان ذیربط کنترل گردد.

۱۱) در چاپ هرگونه اسناد اعم از دفاتر، بنچاق، اوراق نیم برگی و خلاصه معامله ها و نظائر آن می بایستی مسائل ایمنی و حفاظتی از نظر انتخاب نوع کاغذ، چاپ، واتر مارک و علائم ایمنی و انتخاب رنگهای ایمنی برای درج شماره ها و سریال توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک اعمال و ویژگی هائی خاص که به صورت سری و محرمانه می باشد که درهر تجدید چاپ اسناد رعایت ضبط، نگهداری و قابل مراجعه و استناد باشد و چون اوراق بهادار خصوصا اسکناس ها قابلیت جعل از بین برود.

۱۲) کاغذ اسناد رسمی از نوع کاغذهای ایمنی با ضریب اطمینان بالا که در برخورد با هرگونه ماده پاک کننده شیمیائی و حتی فیزیکی عکس العمل نشان داده و جاعل را از ادامه کار خلاف باز دارد.

۱۳ ) قلم و جوهری که هر دفترخانه در تحریر و اخذ امضاء مورد استفاده قرار می دهد می تواند به تعداد کافی که مصرف آن تداوم داشته باشد به بهترین کارخانجات تولیدکننده حتی از یک مارک واحد ولی با ترکیبات و نوع رنگ متفاوت از نظر مواد تشکیل دهنده توسط اداره ثبت اسناد کل سفارش و دفاتر مکلف باشند همواره از قلمی واحد و ویژه که نوع آن بنام آنها ثبت می شود استفاده نموده و به هیچ وجه اشخاص از قلم خود برای امضاء اسناد که در داخل دفترخانه ثبت می شود استفاده ننمایند و توجه داشته باشند قلم هایی در بازار و قابل دسترسی خصوصا در کشورهای خارج وجود دارد که پس از گذشت مدتی از امضاء کاملا محو و از بین می روند حتی اشخاص عادی در معاملات عادی بهتر است از فروشنده و یا صادرکننده چک و سایر مدارک بخواهند از قلم دیگری که مورد تردید نیست استفاده شود تا هرگونه ریسک و خطر احتمالی از بین برود.

۱۴ ) سردفتران قبل از مهر و امضا اسناد صادره از صحت و درستی و نبود هرگونه اشتباه و غلط در تحریر و ثبت اسناد اطمینان حاصل نموده و آگاه باشند که مسئول صحت و درستی اسناد می باشند.

۱۵ ) مندرجات هر سندی بطور کامل و دقیق با ذکر ساعت و تاریخ و حتی تصاویر متعاملین ضبط کامپیوتری و نگهداری و قابل دسترس در اختیار داشته باشند.

۱۶ ) بعضا مشاهده می شود که با یک وکالت نامه جعلی با حق توکیل بدفترخانه دیگری مراجعه و وکالتنامه ای را بنام اشخاص دیگر تغییر می دهند وکالتنامه بعدی که اصالت دارد ولی بر مبنای وکالتنامه جعلی اولیه صادر و جاعلین با خیال راحت به انجام معاملات قطعی در دفترخانه دیگری مبادرت و مرتکب کلاهبرداری و استفاده جعلی از اسناد می شوند اصلح است دفترخانه با تماس با دفترخانه اولیه که ممکن است وجود خارجی هم نداشته باشد تماس و از اصالت وکالت نامه اولیه اطمینان حاصل نموده تا از تبدیل یک سند جعلی با وکالت در توکیل سند اصیلی که بعدا اساس سوءاستفاده و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول قرار می گیرد پیشگیری نمایند.

۱۷ ) بعضا مشاهده شده است که مشخصات مثلا اتومبیل سرقتی بجای اتومبیل دیگری که مشخصات آن مورد پاکشدگی شیمیائی قرار گرفته اتومبیل سرقتی را در کوتاه ترین زمان که امکان افشای سرقت نیست با افرادی معامله و با اعلام آدرس های غلط و مدارک شناسایی مجعول مرتکب کلاهبرداری، فروش مال مسروقه و بردن مال غیر گردیده و با تحویل اتومبیل سرقتی و صدور سندی غیرواقعی متواری می گردند. خوشبختانه اکنون با استعلاماتی که صورت می گیرد اینگونه جرائم به حداقل رسیده ولی چه بسا در صورت لزوم استعلامات، مشاهده گردیده که استعلامات ثبتی و مشابه آنها خود نیز از اساس مجعول و مجرمین به هدف خود نائل آمده اند. لذا اطمینان از اصالت استعلامات نیز ضروری است.

۱۸ ) بعضا مشاهده شده که برای بررسی سند مورد ادعائی که مالک در کشور نبوده و یا فوت کرده است، اسناد کم اهمیت که لزوم مطرح شدن آن بعید است به تاریخهای قبل در دفاتر مورد پاکشدگی شیمیائی قرار گرفته و اسنادی با ارزش بسیار زیاد و به تاریخ ماقبل درج و باعتبار ظاهری آن اسناد معاملاتی صورت پذیرفته است و حتی مهر و امضاء سردفتر قبلی نیز برای سند پاک شده اصالت داشته و بر مبنای این اسناد پاک شده مجعول رونوشت اصیل اخذ و منجر به معاملات با دیگران گردیده و اغلب ممکنست سردفتر هم از این تغییرات و پاکشدگی به علت سهل انگاری و اطمینان به کارمندان از موضوع بی خبر مانده باشد و بعدها که ادعاهائی مطرح و ارجاع به کارشناس صورت می گیرد دیگر کار از کار گذشته و سوءاستفاده ها صورت گرفته است شخصا با مواردی برخورد داشته ام که برای انجام کارشناسی یک سندی به دفترخانه ای مراجعه و ضمن بررسی اوراق دیگر یک دفتر به پاکشدگی مشابه و متعدد دیگری در دفاتر برخورد نموده که مورد شکایت هم نبوده اند و با استفاده از نور "uitra violet" این اسناد پاک شده شیمیائی به خوبی مشخص می شوند که هرچند اغلب این دفترخانه ها تعطیل و مسئولین تحت تعقیب قرار گرفته اند، ولی جبران این سوءاستفاده به علت خارج از کشور بودن به جائی نمی رسد. لذا سردفترانی که شاید به علت سهل انگاری و اطمینان دخالت مجرمانه ای در این امور ندارند درسی باشند که سردفتران دیگر را آگاه و مقید شوند که اولین نفری که دفترخانه را باز و شروع به کار می کند و آخرین نفری که در تعطیل شدن دفترخانه نقش دارد فقط خود سردفتر بوده که بدون حضور سردفتر احدی از کارکنان فرصت حتی گرفتن اطلاعات از اسناد بایگانی بدون اجازه سردفتر پیدا نکرده و از هرگونه فعل و انفعالات و دسترسی به اسناد سابق الصدور دفترخانه که مسئول اصلی آن سردفتر است درامان بماند.

۱۹ ) جهت کارشناسی سندی که فقط امضاء فروشنده مورد ادعا قرار گرفته بود و در قرار کارشناسی بررسی و مقایسه امضاء موردنظر بود با دراختیار داشتن امضائات مسلم الصدور شخص موردنظر به دفترخانه ای مراجعه و با ملاحظه ثبت سند مورد ادعا در دفتر دفترخانه و مقایسه امضاء فروشنده با امضائات اساس تطبیق مسلم الصدور اصالت امضاء مورد ادعا احراز لیکن در بررسی های فیزیکی و با استفاده از نور "U.V" این نتیجه حاصل گردید که جز امضا، بقیه متن سند و مشخصات متعاملین مورد پاکشدگی شیمیائی و دوباره نویسی قرار گرفته و حتی کاغذ صفحاتی که سند در آن درج شده بود از نظر جنس کاغذ و نوع چاپ با سایر صفحات دفتر تفاوت داشت.

لذا با بررسی محل دوخت صفحات به یکدیگر مشخص گردید که سوراخهای دوخت برهم منطبق نیست و صفحات سند مورد ادعا مربوط به دفتر دیگری بوده که با الصاق آن به دفتر موجود و استفاده از یک امضاء اصیل که مربوط به سند دیگری بوده است سند مورد ادعا که از متراژ و قیمت هنگفتی برخوردار بود صادر و از این سند جعلی رونوشت در اختیار مجرمین گذاشته شده بود، این گونه انجام جعل، ضرورتا توسط سردفتر صورت نمی گیرد و ممکنست در غیاب سردفتر مجرمین حرفه ای با اغفال برخی از پرسنل خاطی و سودجو ماهرانه به اینگونه نیات مجرمانه خود جامه عمل پوشانیده و کلاهبرداری های کلانی را انجام دهند. لذا سردفتران موظفند که مراقبت های ایمنی و حفاظتی مستمر و زیادی نسبت به دفاتر و بایگانی اعمال نموده و نسبت به دفاتری که مربوط به سالها قبل و سردفتران ماقبل خود بوده و در بایگانی راکد خاک می خورند بی توجه نباشند.

۲۰ ) از تخلفات بارز و جبران ناپذیری که در دفاتر اسناد رسمی مشاهده شده صدور اسناد قطعی غیرمنقول مصادره شده ای است که تاریخ صدور آنها را به تاریخ قبل از مصادره و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی برای اشخاص ایرانی که تابعیت کشورهای بیگانه را دارند به صورت جعلی از نظر تاریخ صدور سند و با تبانی با مالکینی که اموال آنها مصادره شده صادر که با در دست داشتن بنچاق سند رسمی در دادگاههای بین المللی مطرح و رسیدگی می شود و در صورت موفقیت اینگونه اشخاص میلیاردها دلار از حقوق کشوری که متعلق به مردم است در آستانه چپاول و تاراج قرار می گیرد که خوشبختانه با دفاع هیئت های کارشناسی که در عمل تسلط و تجربه و مهارت های فنی برتر ایرانی مانع از صدور احکام به ضرر کشور گردیده و با فرد خاطی برخورد قانونی صورت گرفته است. خوشبختانه احساس مسئولیت وجدانی و میهنی اغلب قریب باتفاق سردفتران از تکرار اینگونه جرائم پیشگیری نموده است. در اینگونه موارد ضرورت بازرسی دقیق و مستمر کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور از دفاتر دفترخانه های اسناد رسمی و تاکید و تردید و بررسی کارشناسانه معاملاتی که از اهمیت خاصی برخوردارند و استثنا بر قاعده محسوب می شوند یک وظیفه ملی و حراست از کیان اقتصادی و سیاسی مردم و دولت منتخب آنهاست.

ب) نحوه و چگونگی احراز هویت و کنترل اصالت مدارک شناسائی و وکالتنامه ها و استعلاماتی که به اعتبار آنها اسنادی خصوصا معاملاتی قطعی صورت می گیرد و مسئولیت صحت و اصالت آنها به عهده سردفتر است:

۱) در برخورد با متعاملین خصوصا معامل و وکیل سردفتر می بایستی به شرایط طبیعی و روحی و ارادی و صادقانه آنها توجه و عنایت خاص داشته و در هرگونه رفتار، گفتار شک برانگیز آنها تامل و دقت نمایند.

۲) اسناد هویتی خصوصا شناسنامه و اخیرا کارت ملی که ضریب اطمینان بیشتری دارد دقیقا از نظر تطابق کامل عکس با خود شخص و با توجه به فاصله زمانی عکس و سن افراد مورد بررسی و ملاحظه قرار گرفته و تا اطمینان قطعی از اینکه عکس مربوط به خود شخص است از پذیرش مدارک شناسائی خودداری نمایند.

۳) در مقایسه عکس مدارک شناسائی با اشخاص به فاصله زمانی صدور این اسناد با سن شخص، توجه و در مقایسه به اجزای تغییرناپذیرتری مانند چشم، لب، بینی، فاصله بینی با لب و اندازه لب ها و شکل و اندازه و میزان برجستگی و یا چسبندگی گوش ها توجه گردد. به علائم مشخصه ای در صورت مانند سالک، خال، جوش ها، بریدگی ها و محل استقرار آنها دقت شود. در صورت اعمال جراحی زیبائی خصوصا برای بینی که در خانم ها بیشتر مرسوم و تا حدودی عمومیت یافته و عکس های ماقبل و مابعد در مدارک شناسایی متاخر و متقدم توجه شده و در شناسائی و مقایسه عکس خانم ها از بانوان همکار دفترخانه کمک گرفته که با برداشتن حجاب و مقایسه کلیه اجزای سر و صورت و گردن اشتباهی در مقایسه پیش نیاید.

۴ ) به هرگونه استقرار غیرعادی عکس مثلا بر روی کاغذ شناسنامه، جابجائی، سوراخ اضافی ماشین دوخت چسب اضافی که امکان تغییر و تعویض عکس را نشان می دهد توجه شود.

۵ ) هرگونه دست بردگی، تراشیدگی، الحاق و آیا آثار لکه هائی که ممکن است ناشی از کاربرد مواد شیمیائی پاک کننده و تغییر مشخصات باشد مورد توجه قرار گیرد و توصیه می شود سردفتران محترم چند وسیله بررسی مقدماتی کوچک و ارزان قیمت را مانند ذره بین های چراغ دار که حداقل بزرگنمایی آنها تا ۱۰ برابر باشد و نور ماوراء بنفش "U.V" که با باطری کار می کند و این نور معمولا لکه های پاکشدگی و اختلاف نوع کاغذها را به صورت لکه و تفاوت رنگ در جای نسبتا تاریک مانند فضای زیر میز کار نشان می دهد و چسب های اضافی را هم مشخص می کند خریداری و از آن استفاده نمایند این نور حتی شماره های رنگی و نوع بازتاب و ذرات ایمنی که در کاغذ تراول چکها و نظائر آن تعبیه شده است و در کنترل اصالت اوراق بهادار موثر است از کاربرد بسیار مفیدی برخوردار است در صورت لزوم و در مورد اسناد مهم که ممکنست با تردید همراه باشد بهتر است از مشاورت کارشناسان باتجربه در این رشته بهره گیری و از هرگونه حوادثی که اعتبار دفترخانه را مخدوش و موجب اتهاماتی را سبب می شود پیشگیری نمایند.

۶ ) به وکالتنامه هایی که برای صدور اسناد قطعی و تعهدآور که خصوصا از بار مالی زیادی برخوردار است چه در احراز اصالت خود وکالتنامه و چه در احراز هویت اشخاص ذیربط توجه بیشتری مبذول و در صورت هرگونه تردید از دفترخانه مربوطه استعلام و تائید اعتبار و اصالت آن را مطمئن شوند.

۷ ) برای اطمینان از در قید حیات بودن موکل در مواردی که با تردید و عدم اطمینان مواجه هستند حداقل شناسنامه موکل را ملاحظه و از عدم ابطال شناسنامه مطمئن گردیده و یا به نحوی از انحاء و کسب اطلاع از فرزندان و نزدیکان وی درصد اعتبار اسنادی را که صادر می نمایند بالا ببرند.

۸ ) در اصلی بودن مدارک هویتی دقت کافی نموده و مدارکی که از طریق فتوکپی و یا عکس رنگی و کامپیوتری تهیه و پرس پلاستیکی می شوند توجه گردیده و جز مدارک اصلی و معتبر مدرکی را نپذیرند.

۹) چون جعل کارتهای پایان خدمت و یا معافیت از خدمت سربازی زیاد مشاهده شده است با دقت در ویژگیهای کارتهای اصیل و مقایسه دقیق نمونه های اصلی از نظر ابعاد، ضخامت، وزن، نوع چاپ، رنگ آمیزی و تداخل رنگها در یکدیگر و نمونه مهر و امضائات مسئولین حوزه نظام وظیفه با توجه به زمان تصری امضاءکننده و محل و زمان صدور کارتهای مسلم الصدور و اصیل را از کارتهای مجعول و شبیه سازی شده بازشناسند.

۱۰) هرگز از شهود و معرفین حرفه ای که معمولا با دریافت مبالغی آماده انجام این وظیفه می شوند استفاده و پذیرش ننموده و شهود و معرفین از افراد شناخته شده و از بستگان نزدیک متعاملین که مستخدم دولتی و کسبه جوازدار و شناخته شده و اعتبار شغلی دارند استفاده شود.

۱۱) استفاده از دوربین های کنترل مراجعین و عکسبرداری از متعاملین هنگام امضای اسناد با قید تاریخ روز و ساعت حضور.محمدتقی انتظاری کارشناس رسمی دادگستری    
روزنامه اطلاعات ( www.ettelaat.com )

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران