نوار سایدبار
بارگذاری کاور... کاور را بکشید تا موقعیتش تغییر کند
  • استقلال قضات یا قوه قضائیه کدامیک؟
    29/07/2014

    بنام خدا مساله ای که در مورد دادگستری درهر کشوری مهم است مساله استقلال قضات آن کشور است یعنی قاضی در دادن حکم خود آزاد ومستقل است وکسی نمیتواند حکم اورا زیر سوال برد مگر آنکه یک قاضی بالاتر درمورد آن حکم نظر دهد بنابراین آنچه در موضوع قوه قضائیه اهمیت پیدا میکند استقلال قضات وحکام دادگاهها با هر درجه ای میباشد .ولی این استقلال قابل تسری به بخشهای دیگر قوه قضائیه مانند بازرسی کل کشور سازمان زندانها وتشکیلات دادستانیها وادارات آن قوه نمیباشد البته این امر منحصر به قوه قضائیه نیست در قوه مقننه نیز چنین است تنها نمایندگان مجلس دارای استقلال رای واظهار نظر درهمه امور کشورند نه بخشهای اداری وتشکیلاتی آن قوه نظیر کتابخانه مجلس یا بخشهای اداری آن. بنابراین اگر سخن از استقلال قوا میشود باید میان تشکیلات اداری وبخش هدف اصلی آن قوه تمیز قائل شد. در گذشته بخشهای اداری قوه قضائیه وازجمله حوزه ریاست آن...