نوار سایدبار
نام و نام خانواگی: زهرا ساطعی
نام کاربری: z.satei
جنسیت: خانم
تاریخ تولد: 10 Mar 1982
آدرس:
۲۲ بهمنُ ساختمان سینا
تهران
تهران
۰۲۱ Iran