نوار سایدبار
آلبوم های تصاویر
( 4 )
دوستان مشترک
( 0 )
 • در حال حاضر هیچ دوست مشترکی ندارید
به روز رسانی های قبلی
 • ناصر45
  بروز رسانی ها
  ‌تامین خواسته و خسارت احتمالی
  ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
  ‌الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
  ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
  ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، ...دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
  (رای وحدت رویه 536 تاریخ 10/7/69 )
  ‌د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.
  ‌تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
  [ نظریه 12533/7 تاریخ 17/12/79 فقط در بند های الف ، ب ، ج دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته را می پذیرد ]
  More