نوار سایدبار
  • آزادی بیان در قوانین ملی و بین المللی
    08/03/2014

    آزادی بیان در قوانین ملی و بین المللی

    ● مقدمه:
    آزادی بیان یکی از ارزشهای مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادیهای بنیادینی است که پایه دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات براساس آن شکل می گیرد. بر این اساس برای حفظ و ضمانت اجرایی این حق وجود یکسری قوانین و مقررات الزامی است در این مقاله ابتدا به مفهوم آزادی بیان واهمیت آن در جهان امروز پرداخته می شود و سپس قوانین ملی و بین المللی مهمی که در راستای احیا و حفظ این حق منعقد شده اشاره می گردد.