نكاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديد گاه حقوق بين المللي خصوصي

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر سيد حسين صفائي

1- مقررات پولي و ارزي از جنبه هاي مختلف قابل مطالعه است . به ويژه مساله از نظر اصول بانكي و اقتصادي قابل تحقيق و بررسي است . ولي آنچه در اين مختصر مورد بحث قرار مي گيرد نكاتي است كه به حقوق بين الملل خصوصي و تعارض قوانين و به تعبير روشن تر به انتخاب و تعيين قانون حاكم در اين خصوص ارتباط پيدا مي كند . بديهي است كه مساله تعارض قوانين و انتخاب و تعيين قانون حاكم هنگامي پيش مي آيدتحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

نوشته : دكتر جمشيد ممتاز

بدنبال اشغال سفارت ايالت متحده آمريكا در ايران و به گروگان گرفته شدن برخي از اعضاي هيئت ديپلماتيك اين كشور و همچنين ورود و استقرار نيروهاي اتحاد جماهير شوروي به افغانستان بار ديگرمسئله صلاحيت يكايك اعضاي جامعه بين الملل در تنبيه و مجازات دولت هائي كه مبادرت به نقض حقوق بين المللي نموده اند مطرح شد . دو نظريه متضاد در رابطه با اين موضوع تاكنون عرضه شده است

آخرین ارسالهای کاربران