به اجرا درآمدن كنوانسيون واشنگتن مورخ 28 اكتبر 1973 حاوي قانون متحد الشكل در خصوص شكل يك وصيت نامه بين المللي

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

ماري ريولارد
ترجمه: دكتر فرهاد خمامي زاده


حقوق بين الملل خصوصي توارث , توجه زياد سازمانهاي بين المللي را, در زمينه وحدت قواعد تعارض قوانين بخود معطوف نموده است. كنوانسيون واشنگتن مورخ 28 اكتبر 1973, حاوي قانون متحد الشكل ناظر بر شكل يك وصيت نامه بين المللي است, كه در اول دسامبر 1994 در فرانسه به مرحله اجرا درآمد, و سومين ابزار بين المللي در زمينه حقوق وصيتي است, كه به كنوانسيون لاهه مورخ 5 اكتبر 1961 در مورد شكل ترتيبات وصيتي و به كنوانسيون بال مورخ 16 مي 1972 ايجاد شدهجامعه بين المللي و كشتار جمعي (به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در فروردين 1367 )

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر محمد علي اردبيلي

1. - كشتار جمعي در گذشته
هرچند چنانكه مي دانيم اصطلاح « كشتار جمعي » را رافائل لومكن در 1944 براي نشان دادن سفا كيهاي نازي ها در اروپا ابداع كرد ، ولي يقيناً اين پديده به دوران امروز تعلق ندارد . از زمانهاي بسيار قديم ، نابود ساختن گروههاي قومي، نژادي يا ديني عملي شايع به شمار آمده وبه ترتيب با يكي ازاين سه عامل مرتبط بوده است

آخرین ارسالهای کاربران