تاثير وقايع عراق در توسعه حقوق بين الملل قطعنامه 688 شوراي امنيت به اصل (مداخله بشر دوستانه)

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر نادر ذوالعين

پيش گفتار :
پويايي حقوق به پيروي از تحولات و وقايع بين المللي از آنجا كه حقوق پيرو تحولات اجتماعي است ، در عصر حاضر به تحول گسترده اي در روابط بين المللي پديد آمده ، حقوق حاكم بر اين روابط نيز بيش از پيش گسترش يافته ودرجهت تكامل سير مي كند .اين تكامل بويژه در پرتو اقداماتي كه در جهت حفظ حقوق ملتها در برابر اعمال دولتها صورت گرفته است نمايان مي شودملي كردن در حقوق بين الملل

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر سيد باقر ميرعباسي

مقدمه :
به تحقيق مي توان گفت كه مساله (ملي كردن ) يك پديده قرن بيستم مي باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادي كشورها داراي سابقه طولاني بوده و اختصاص به قرن بيستم ندارد ولي از آنجا كه اين نوع دخالت دولتها به لحاظ اين كه منافع عمومي را به (مالكيت خصوصي ) در مقابل (مالكيت عمومي ودولتي ) است .

آخرین ارسالهای کاربران