انتقال ضمان در بيع بين المللي كالا - ( مطالعه تطبيقي )

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر رضا كريم كاشي

11- تحول كالا در محل خاص :
وقتي كه خريدار بايد كالا را در محل ديگري ، غير از كارخانه فروشنده تحويل بگيرد ، آن وقت ديگر جهات مذكور در قاعده فوق قابل اجرا نيست و اين از آن جهت است كه خريدار بهتر مي تواند از كالا مراقبت كند . به همين لحاظ وقتي كه كالا در محل خاصي تسليم شود ، و خريدار هم مي داند كه كالا در آن محل در اختيار او قرار دارد ( بند 2 ماده 69) ، ضمان به وي منتقل مي شود . البته شرط لازم در اين مورد اين است كه خريدار بتواند كالا را قبض كند ، و اين مستلزم تسليم واقعي كالا به او است (1) قبض كالا ، درست مثل پرداخت ثمن ، يكي از تعهدات مشتري استمجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز(ايتاليا)

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر منوچهر خزاني

مقدمه
اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.

 

آخرین ارسالهای کاربران