خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:46:58') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:46:58') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingقانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

سيد محمد متولي

مقدمه
پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد نظام حقوقي سرمايه گذاران پيشگام درمنطقه بين المللي بستردرياها

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكترجمشيد ممتاز
استاد دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ازاوايل دهه شصت ميلادي برخي از كنسرسيوم ها وموسسات دولتي كشورهاي پيشرفته صنعتي به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداري ازكلوخه هاي منگنز ( Manganese Nodules) بستردرياها1 اقدام به سرمايه گذاري هاي مهمي نمودند