قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

سيد محمد متولي

مقدمه
پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد نظام حقوقي سرمايه گذاران پيشگام درمنطقه بين المللي بستردرياها

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكترجمشيد ممتاز
استاد دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران ازاوايل دهه شصت ميلادي برخي از كنسرسيوم ها وموسسات دولتي كشورهاي پيشرفته صنعتي به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداري ازكلوخه هاي منگنز ( Manganese Nodules) بستردرياها1 اقدام به سرمايه گذاري هاي مهمي نمودند

آخرین ارسالهای کاربران