رئوس مسائل حقوق بين المللي خصوصي (2)

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر متين دفتري

اما در ايران – از آغاز دوره اسلامي معامله با اتباع خارجه تابع قوانين شرعي بوده كه كفار را بكافر حربي و كافر ذمي تقسيم ميكنند و كافر ذمي تحت حمايت اسلام قرار گرفته و بشرط دادن جزيه يعني ماليات بدولت اسلامي از قوانين ملي و مذهبي خودشان بهرهمند هستنداتانازی یا مرگ از روی شفقت

نوشته شده در حقوق جزا

بهروز جوانمرد
اشاره :
نظرات مختلف درباره اتانازى ضرورتاً وابسته به نظرات مختلف در زمينه اخلاق است. مباحث پيرامون اتانازى، مباحثى درباره «ارزش» ها است. برخى اعتقاد دارند كه حيات حد اعلاى خوبى است و ديگر خوبى ها با وجود حيات و زندگى معنا مى يابند. بدون زندگى و حيات، هيچ ارزشى يا خوبى اى وجود ندارد (يعنى نمى تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براى تحقق ديگر ارزش ها است .

آخرین ارسالهای کاربران