خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:45:50') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:45:50') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingرئوس مسائل حقوق بين المللي خصوصي (2)

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر متين دفتري

اما در ايران – از آغاز دوره اسلامي معامله با اتباع خارجه تابع قوانين شرعي بوده كه كفار را بكافر حربي و كافر ذمي تقسيم ميكنند و كافر ذمي تحت حمايت اسلام قرار گرفته و بشرط دادن جزيه يعني ماليات بدولت اسلامي از قوانين ملي و مذهبي خودشان بهرهمند هستنداتانازی یا مرگ از روی شفقت

نوشته شده در حقوق جزا

بهروز جوانمرد
اشاره :
نظرات مختلف درباره اتانازى ضرورتاً وابسته به نظرات مختلف در زمينه اخلاق است. مباحث پيرامون اتانازى، مباحثى درباره «ارزش» ها است. برخى اعتقاد دارند كه حيات حد اعلاى خوبى است و ديگر خوبى ها با وجود حيات و زندگى معنا مى يابند. بدون زندگى و حيات، هيچ ارزشى يا خوبى اى وجود ندارد (يعنى نمى تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براى تحقق ديگر ارزش ها است .