صلاحيت دولتها در رسيدگي به جرايم بين المللي

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر حسين مير محمد صادقي
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

با به واقعيت نزديك شدن نظريه دهكده جهاني ، مشكل اجراي عدالت در فراسوي مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رويه دادرسي كشورها بيشتر شده است اين امر مشكل چگونگي تعيين صلاحيت دولتها براي رسيدگي به جرايم بين المللي را به وجود مي آورد .منظور از صلاحيت كيفري ، اقدار دولت برايمطالعه اي در اصول حقوق بين المللي

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

كرمعلي كمايستاني

در شماره دوم راجع به دو اصل مهم « تعيين سرنوشت ملل » و « مصونيت دولتها » بحث نموده ايم .و ديديم كه هر كدام از اين اصول جايگاه خاصي در حقوق بين الملل دارند . براساس تصويب اصل تعيين سرنوشت ملل ، مبارزات ملتهاي دربند و جنبش هاي آزاديبخش كه براي رهايي از يوغ استعمار مبارزه مي نمودند جهت داده شد و توسل به شيوه نظامي براي رسيدن به اهداف مشروع و قانوني آنها مجاز گرديد .

آخرین ارسالهای کاربران