خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:46:31') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:46:31') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingصلاحيت دولتها در رسيدگي به جرايم بين المللي

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر حسين مير محمد صادقي
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

با به واقعيت نزديك شدن نظريه دهكده جهاني ، مشكل اجراي عدالت در فراسوي مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رويه دادرسي كشورها بيشتر شده است اين امر مشكل چگونگي تعيين صلاحيت دولتها براي رسيدگي به جرايم بين المللي را به وجود مي آورد .منظور از صلاحيت كيفري ، اقدار دولت برايمطالعه اي در اصول حقوق بين المللي

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

كرمعلي كمايستاني

در شماره دوم راجع به دو اصل مهم « تعيين سرنوشت ملل » و « مصونيت دولتها » بحث نموده ايم .و ديديم كه هر كدام از اين اصول جايگاه خاصي در حقوق بين الملل دارند . براساس تصويب اصل تعيين سرنوشت ملل ، مبارزات ملتهاي دربند و جنبش هاي آزاديبخش كه براي رهايي از يوغ استعمار مبارزه مي نمودند جهت داده شد و توسل به شيوه نظامي براي رسيدن به اهداف مشروع و قانوني آنها مجاز گرديد .