شبكه جهاني اينترنت و حقوق بين الملل

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

دكتر حسين پيران

مقدمه :
موضوع اين نوشته امكانات بالفعل و بالقوه اينترنت براي محصل و محقق درحقوق بين الملل و روابط بين المللي است . امروزه در دنياي تكنولوژي شايد موضوعي بحث انگيزتر از كامپيوتر وصنايع وابسته نباشد . بديهي است كامپيوتر از حالت يك دستگاه داده پرداز ساده كه درمكاني خاص يا روي ميز قرار گرفته وبرخي محاسبات وعمليات را با سرعت بعمل مي آورد درآمده وهر روز افق هاي جديدي از موارد استفاده اين اختراع شگفت ظاهر مي شود. ليكن امروزه هيچ يك از جوانب صنعت كامپيوتر بحث انگيز تر وخيره كننده تر از پديده اينترنت نيست .حكميت در حقوق بين الملل

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

 

دكتر جهانبخش ارفع زنگنه

در مقوله ايكه درباره صلاحيت ديوان دادرسي بين المللي در مجله حقوقي بطبع رسيد وعده داده شد كه بمنظور تكميل بحث درباره طرق حل اختلاف حقوق بين المللي بحثي نيز در مورد حكميت بين المللي بعمل آيد .
چنانكه قبلاً مذكور افتاده دو نوع مرجع قضائي براي حل اختلاف حقوق بين المللي وجود دارد كه ديوان دادرسي بين المللي و دادگاههاي داوري بين المللي ميباشند .

آخرین ارسالهای کاربران