بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی وايران

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

ارسال شده توسط: مسعود جباري

برسي وتحقيق از: مسعود جباري( دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي دانشگاه شيراز)

مقدمهیکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قراردادجرم‌شناسی سایبر

نوشته شده در جرایم رایانه ای

ارسال شده توسط: عبدالرضا طرزي

نويسنده:عبدالرضا طرزي (كارشناس ارشد حقوق وقاضي ويژه جرايم سايبري)

مقدمه:
علم جرم شناسی در عمر یکصدساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنائی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روشهای پیشگیری از حدوث جرائم و روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد..

آخرین ارسالهای کاربران