خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:49:17') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:49:17') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingرفتارشناسی قاتلین سریالی

نوشته شده در جرم شناسی

ارسال شده توسط: هورمزديعقوبي نژاد

نويسنده: هورمزد يعقوبي نژاد(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا)

قتل سریالی عنوانی است که به بیش از یک فقره قتل توسط یک نفر در مدت زمانی عرفا کوتاه  بین هر بار ارتکاب ، اطلاق می شود که معمولآ به شیوه یکسان یا مشابهی صورت می پذیرد.داوری قضاوتی

نوشته شده در وکالت و قضاوت

ارسال شده توسط: نسرين رضاييان عمران

نویسنده: نسرين رضاييان عمران

مقدمه:
داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند