رفتارشناسی قاتلین سریالی

نوشته شده در جرم شناسی

ارسال شده توسط: هورمزديعقوبي نژاد

نويسنده: هورمزد يعقوبي نژاد(دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا)

قتل سریالی عنوانی است که به بیش از یک فقره قتل توسط یک نفر در مدت زمانی عرفا کوتاه  بین هر بار ارتکاب ، اطلاق می شود که معمولآ به شیوه یکسان یا مشابهی صورت می پذیرد.داوری قضاوتی

نوشته شده در وکالت و قضاوت

ارسال شده توسط: نسرين رضاييان عمران

نویسنده: نسرين رضاييان عمران

مقدمه:
داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند

آخرین ارسالهای کاربران