جایگاه آموزش حقوق در ایران

نوشته شده در سایر موارد

بسم الله الرحمن الرحیم

ارسال شده توسط: مرتضی بهادران شیروان

نویسنده:مرتضی بهادران شیروان
چکیده:
علم حقوق یکی از شاخه های مهم علوم انسانی می باشد که بررسی حقوق افراد در جامعه و وظایف متقابل آنها در مقابل یکدیگر می پردازد و همچنین به دنبال راه کارهایی در جهت تبلور هرچه بیشتر عدالت در جامعه و برقراری نظم در آن می باشد .حمایت قانونگذار از زنان

نوشته شده در حقوق زنان

ارسال شده توسط: هاشم زاده

قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تضمین كننده حقوق فردی و اجتماعی افراد نقش تعیین كننده‌ای در ارائه الگو برای قوانین عادی و موضوعه دارد و به عبارتی قوانین عادی ملهم از قانون اساسی و مفسر آن هستند.

 

آخرین ارسالهای کاربران