خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:39:27') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:39:27') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingجایگاه آموزش حقوق در ایران

نوشته شده در سایر موارد

بسم الله الرحمن الرحیم

ارسال شده توسط: مرتضی بهادران شیروان

نویسنده:مرتضی بهادران شیروان
چکیده:
علم حقوق یکی از شاخه های مهم علوم انسانی می باشد که بررسی حقوق افراد در جامعه و وظایف متقابل آنها در مقابل یکدیگر می پردازد و همچنین به دنبال راه کارهایی در جهت تبلور هرچه بیشتر عدالت در جامعه و برقراری نظم در آن می باشد .حمایت قانونگذار از زنان

نوشته شده در حقوق زنان

ارسال شده توسط: هاشم زاده

قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تضمین كننده حقوق فردی و اجتماعی افراد نقش تعیین كننده‌ای در ارائه الگو برای قوانین عادی و موضوعه دارد و به عبارتی قوانین عادی ملهم از قانون اساسی و مفسر آن هستند.