خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:45:10') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:45:10') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingجاسوسی رایانه ای و تفاوت آن با جاسوسی های سنتی

نوشته شده در جرایم رایانه ای

ارسال شده توسط: ارش کامرانلو

نویسنده:ارش کامرانلو (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)
جاسوسی و خیانت به کشور از دیرباز موجب نکوهش و سرافکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته اند ، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1375 تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مواد قانونی مختلفی را در مورد افشای اطلاعات ، در اختیار دیگران قرار دادن آنها ، انتقال آنها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته استسیر تحولی حقوق پزشکی در ایران

نوشته شده در حقوق پزشکی

ارسال شده توسط:سارارضاپور

نوشته شده توسط:سارارضاپور

سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران
سارا رضاپور – پاییز 1390
چکیده
در این نوشتار ابتدا به تعریف مسئولیت و بررسی انواع آن پرداخته شده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسئولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسی و مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.