جاسوسی رایانه ای و تفاوت آن با جاسوسی های سنتی

نوشته شده در جرایم رایانه ای

ارسال شده توسط: ارش کامرانلو

نویسنده:ارش کامرانلو (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)
جاسوسی و خیانت به کشور از دیرباز موجب نکوهش و سرافکندگی بوده است و قوانین کشورهای مختلف هم به جرم انگاری این عمل خیانتکارانه و مذموم پرداخته اند ، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1375 تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مواد قانونی مختلفی را در مورد افشای اطلاعات ، در اختیار دیگران قرار دادن آنها ، انتقال آنها در شرایط جنگی و موارد دیگر مقرر داشته استسیر تحولی حقوق پزشکی در ایران

نوشته شده در حقوق پزشکی

ارسال شده توسط:سارارضاپور

نوشته شده توسط:سارارضاپور

سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران
سارا رضاپور – پاییز 1390
چکیده
در این نوشتار ابتدا به تعریف مسئولیت و بررسی انواع آن پرداخته شده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسئولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسی و مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.

آخرین ارسالهای کاربران