قلب سکه

نوشته شده در جرم شناسی

 

نویسنده:ابوالفضل عبداله زاده

مقدمه

یکی از مصادیق جرایم علیه نظام اقتصادی کشور، دخل وتصرف متقلبانه در سکه رایج داخلی یا خارجی به گونه ای است که شرایط مورد نظر قانونگذار محرز شده باشد . بطور کلی در سایه تامین آسایش عمومی در یک جامعه ، افراد آن در روابط متقابل ازاعتماد و اطمینان بیشتری برخوردار شده و روابط با دیگران را فراهم می سازند .جرمشناسی تحققی

نوشته شده در جرم شناسی

نویسنده:حامد ابراهیمی (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)

بسمه تعالی
مقدمه:
نظریه بکاریا که یکی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک بود توانست سیاست کیفری در فرانسه را تغییر دهد و انتظار می رفت که سطح ارتکاب جرم را کاهش دهد

آخرین ارسالهای کاربران