دادگاه کیفری استان تنها محکمه صالح به جرایم مطبوعاتی

نوشته شده در مطبوعات

 

نویسنده:ارش کامرانلو (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)

دادگاه کیفری استان تنها محکمه صالح به جرایم مطبوعاتی

همان طور که میدانیم طبق قواعد صلاحیت در بحث آیین دادرسی کیفری و هم چنین طبق قوانین موجود در این حوزه و اصلاحات انجام شده در سال 1381 ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح شناخته شده است .تغییر حکم قطعی در دادگاه

نوشته شده در وکالت و قضاوت

چکیده:
اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.

آخرین ارسالهای کاربران