خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:34:19') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:34:19') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingدادگاه کیفری استان تنها محکمه صالح به جرایم مطبوعاتی

نوشته شده در مطبوعات

 

نویسنده:ارش کامرانلو (کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی)

دادگاه کیفری استان تنها محکمه صالح به جرایم مطبوعاتی

همان طور که میدانیم طبق قواعد صلاحیت در بحث آیین دادرسی کیفری و هم چنین طبق قوانین موجود در این حوزه و اصلاحات انجام شده در سال 1381 ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح شناخته شده است .تغییر حکم قطعی در دادگاه

نوشته شده در وکالت و قضاوت

چکیده:
اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.