خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-12-12 17:51:05') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-12-12 17:51:05') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 231 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.orderingحقوق فردي

نوشته شده در حقوق بشر

حقوق فردي داراي سابقه و يا پس زمينة دور تاريخي است. اگر بخواهيم حقوق فردي را بشناسيم بايد به فطرت و طبيعت انسانها توجه كنيم. از همان زمان هاي دور تاريخي عقيده بر اين بوده كه يك سلسله حقوقي وجود دارد كه سر رشته آن وابسته به فطرت و طبيعت انسان استمفاهیم ضمانت نامه بانکی

نوشته شده در حقوق مالي،پولي،بانكي

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است.