حقوق فردي

نوشته شده در حقوق بشر

حقوق فردي داراي سابقه و يا پس زمينة دور تاريخي است. اگر بخواهيم حقوق فردي را بشناسيم بايد به فطرت و طبيعت انسانها توجه كنيم. از همان زمان هاي دور تاريخي عقيده بر اين بوده كه يك سلسله حقوقي وجود دارد كه سر رشته آن وابسته به فطرت و طبيعت انسان استمفاهیم ضمانت نامه بانکی

نوشته شده در حقوق مالي،پولي،بانكي

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است.

آخرین ارسالهای کاربران