ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

 ﻣﺎده69- ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪدﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐﺗﻌﺮﻓﻪاي ﺧ ﻮاﻫﺪﺑﻮدﻛﻪاز ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖاﺳﻨﺎد و اﻣﻼك

ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ . اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ

ﺷﻮد.

 ﻣﺎده70- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ا ﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﺳـﻮي وزﻳـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮي و رﻳـﻴﺲ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ

از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻻزم، از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن در ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺳـﺎل دوره

ﺑﺎزآﻣﻮزي را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺛﺒﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺮدﻓﺘﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده71- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳـ ﻨﺎد و اﻣـﻼك ﻛـﺸﻮر

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ات ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺑﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ

ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 ﻣﺎده72- از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻠﻐﻲ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞﺷﺸﻢ : ﻣﻘﺮراتﺛﺒﺖ اﺣﻮال

 ﻣﺎده73- ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري و رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ

دﻋﺎوي راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ اﺣﻮال، در دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت رأي دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺎﺑـﻞ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.

 ﻣﺎده74- ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮﮔﺎه در ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺠﻠﻲ ﻓﺮدي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ، ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺻـﻼح

اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان وي اﻗﺪام و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻪ ﺳـﻮاﺑﻖ اﻣـﺮ و درج ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺻـﺎدر

 ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 ﻣﺎده75- ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ «ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ» ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻣﻲﺷﻮد.

 ﻣﺎده76- ﻣﺎده 40 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﻮارد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟ ﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳـﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲرﺳﺪ.

 ﻣﺎده77- ﻣﺎده 45 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲﺷﻮد:

 ﻫﺮﮔﺎه «ﻫﻮﻳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻌﻴﺖ» اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑ ﺮاي اﺛﺒﺎت «ﻫﻮﻳﺖ» ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺑ ﺮاي اﺛﺒﺎت

«ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ» ﺑﻪ ﺷﻮ راي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻗـﺪام و در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم 

ﺗﺄﻳﻴﺪﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﺴﺘﺪﻻً ﺑﻪاداره ﺛﺒﺖاﺣﻮال ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ اداره در ﺻﻮرتوﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺿﻤﻦ درج در دﻓﺎﺗﺮ

و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮ راي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻇﺮف

ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖ.

 ﻣﺎده78- ﺗﺒﺼﺮه «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺰﻟﺰل آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1367» ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ

و ﺗﺒﺼﺮه 2 ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد:

 ﺗﺒﺼﺮه2- ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﺳﺠﻠﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﻠّﻖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺮاﺗـﺐ در ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻋﺪم ﺗﻌﻠّﻖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋـﺎده

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ اﺑﻄﺎل آن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﺪ ور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌـﻲ و ﺑـ ﻪ

ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

   ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻘﺮراتﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

 ﻣﺎده79- در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎ

ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ اداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﻳﺦ

ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، اﺟ ﺮاي اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎي ﻣﻮﺿـ ﻮع

ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺎده80- ﻣﺎده 12 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺼﻮب 1353/3/28 اﺻـﻼﺣﻲ 1371/8/24؛ ﻣـﻮاد 29 ،28،

30 و 32 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3؛ ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 ﺗﺎ 4 و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي (اﻟﻒ) و (ب) ﺑﻨـﺪ 5 ﻣـﺎد ه 18

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب 1368/1/21؛ ﻣﺎده 10، ﺑﻨﺪﻫﺎي (اﻟﻒ)، (ب) و (د) ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻـﻴﺪ ﻣـﺼﻮب

1364/3/16 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ؛ ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 ﺗﺎ 5 ﻗﺴﻤﺖ (ب) وﺑﻨﺪﻫﺎي 7 ،6 ،3 ،2،1 و 8 ﻗﺴﻤﺖ (ج) ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ

و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1374/6/14؛ ﻣـﺎده 1 و ﺗﺒـﺼﺮه 2 آن و ﻣـﻮاد 5 ،4 و 6 ﻻﻳﺤـﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎزات ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺼﻮب 1358/5/4 ﺷﻮ راي اﻧﻘـﻼب ؛ ﻣـﻮاد 6 و 8 ﻻﻳﺤـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ

ﮔــﺴﺘﺮش ﻓــﻀﺎي ﺳــﺒﺰ در ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻣــﺼﻮب 1359/3/3؛ ﺑﻨــﺪﻫﺎي ب، ج و د ﻣــﺎده 45 ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳــﻊ ﻋﺎدﻻﻧــﻪ آب ﻣــﺼﻮب

1361/12/16؛ ﻣﺎده 44 ،43 ،42 و 46 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮب 25 ﻣﺮداد 1346 ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت

ﺑﻌﺪي؛ ﻣﺎده 11 و 12 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و آ راﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﻮب 1346/4/22؛ ﻣﻮاد 18 ،17 ،16 ،10 ،7 ،6،

21 و 22 ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ي آﻣﻴﺰﺷﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮدار ﻣﺼﻮب 1320/3/11؛ ﻣﻮاد 3 ﺗﺎ 5 و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي 1

 1367/1/23 اﺻـﻼﺣﻲ 16 ﺗـﺎ 14 ﻣـﻮاد و1367/1/23 اﺻﻼﺣﻲ14 ﻣﺎده 5 و 4 ﺗﺒﺼﺮه ،9 ﻣﺎده ،6 ﻣﺎده 6 ﺗﺒﺼﺮه و 5 ﻣﺎده 3 ﺗﺎ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب 1334/3/29 ﺑـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪي ؛ ﻣـﻮاد  39

193 ،192، و 200ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1366/12/3ﺑﺎ اﺻـﻼﺣﺎت ﺑﻌـﺪي ؛ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزاتﻧﺎ ﻧﻮاﻳـﺎن و ﻗـﺼﺎﺑﺎن

ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺼﻮب 1354/4/22؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﭘﻴﺸﻪ وران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻲ ﻳﺎ ﮔﺮان ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻣـﺼﻮب

 11-1/ح.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺴﺦ 1322/6/17

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران