ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻈﺎ م ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي وﻳﮋة آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎي اداري ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲِ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اداري ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ واﻛـﻨﺶ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. از اﻳﻦ رو، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎرة ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻨﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﻘـﺮرات اداري

وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از واﻛﻨﺸﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اداري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اداري، ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ آﺛﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪة آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﺟﺮمزداﻳﻲ از ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي، زﻳﺴﺖ- ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺻـﻨﻔﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺮمزداﻳﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان و ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ روﺷـﻨﻲ ﺣﻘﻮق اداري ﻧﻴﺴﺖ . ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﮋة ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي آن و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈـﺎم ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﻲ اﻓﺘﺪ در اﻳﻦ ﻗﻀﺎوت اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻛﻴﻔﺮي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳـﺎ ﻗـﻀﺎﻳﻲ ( آﻧﭽـﻪ روﻳـﺔ دادﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ) ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي اﺳﺖ، و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻴﻔﺮي، ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻨﺪي و ﺗـﺸﺮﻳﻔﺎت رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻣـﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟـﺐ زوال ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺸﻮد.

اﻳﻨﻬﺎ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺮمزداﻳﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻮد.

ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ( ورود آن در داﻳﺮه ي آزاديﻫﺎ(ﻧﻮع اﻟﻒ)؛

رﺳﻤﻲ ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﻲ ﺧﺎص (ﻧﻮع ب)؛

 ﺣﺬف ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦدﻫﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎ ﻋﺪم اﻗﺪام (ﻧﻮع پ).

 اﻧﻮاع روﻳﻜﺮد

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ (ﻋﺪم اﻗﺪام) (1) وﺟﻮد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ(2)

ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ(اﻟﻒ) ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻏﻴﺮﺣﻘﻮﻗﻲ (ب) ﻛﺎﻫﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ (ج)

 ﻧﻤﻮدار : اﻧﻮاع ﺟﺮمزداﻳﻲ

ﻧﻜﺘﺔ اﺳﺎﺳﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮع (ب) ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻧﻮع (پ) آن، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻜﻞ (2) آن روزﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺮم اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺟﺎﻣﻌـﺔ (ﻣﺤﻠـﻲ ) و اﺟﺘﻤـﺎع اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻲ، ﺻﺪﻣﻪ و ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ . از اﻳـﻦ رو، ﺗـﺮﻣﻴﻢ و ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺗﺮﻣﻴﻢ دردﻫﺎ و رﻧﺠﻬﺎي او از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮي، داوري، ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺳﺎزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺎي اﻋﻤﺎل ﻛﻴﻔﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد رﺳﻤﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘـﺬﻳﺮش و ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭘﺎراداﻳﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ اوﻟﻲ ﺑﺎ دوﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و روﻳﻪﻫﺎي ﻣﺎ را در ﺑﺎب ﺟﺮمزداﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ .

 ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﻜﺘﺔ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ - ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي اداري و اﻧـﻀﺒﺎﻃﻲ، ﻧﻈـﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ - و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎ دن ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ رﺳﻤﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﻧـﻪ  ازﮔﺬر ﺗﺮس، ﺑﻠﻜﻪازﮔﺬر دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، روان ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪو آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖﻛﻪزﻣﻴﻨﻪ ﺳـﺎز اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ (ﺟﺮم زداﻳﻲ) ﻳﺎد ﻛﺮد اﻋﻢ از آ ن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺬار از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژة ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮد و در ﻣﻘـﺎم ادارة آن ﺑﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ . آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻔﺘﮕﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﺑـﺮاي رﺷﺪ اﺳﺖ، ﺟﺮم زداﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺷﻔﺘﮕﻲ آور ﺑﺎﺷﺪ . آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮوري را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري اﻃﺮاف آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮد و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران