ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

ﻣﺎده 10- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻟﻮ ده ﻛﻨﻨﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﻣـﻮاد 16 ،14، و 17 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3 ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻳﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ

ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎ ﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺬﻛ ﻮر، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه 2- در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻳﺎ ﺟ ﺮاﻳﻢ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ

زﻳﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 11- ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از آﻟـﻮدﮔﻲ

ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 1374/2/3 ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ، ﭘﺲ از ﻫﺮﺑﺎر اﺧﻄﺎر و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم

ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده 12- ﻣﺴﺆوﻻن آﻟﻮد ﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي و ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد

اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮﺗﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨـﺪﮔﻲ

ﺟﺮﻳﻤﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار در ﺑﺎر ﺳﻮم، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﺑﺪوي اﺑﻄﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده 13- در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد: 

 1- ﻋﺪماﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪمرﻋﺎﻳﺖدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎيﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ

اﺷﻌﻪ؛

2 - ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺪون اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻻزم ﭘﻴﺶ ازاﺳﺘﺨﺪام و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي دوره

اي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ؛

3- ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب 1368 /1/21 اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑ ﺮاي آﻧﻬـﺎ

ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ؛

4-ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻋﻼم ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮاد 8 ، 7 و 9 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷـﺨﺎص ﻧـﺎﻣﺒﺮده در ﻣـﻮارد ﻳـﺎد

ﺷﺪه؛

5- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﺪون اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻳﺎ ﺗـﺪارك ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺣﻔـ ﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛

6- ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ اﺷﻌﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ؛

 ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع آن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎده 14- ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺷﻮد ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘـﺪي ﻳـﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ از ﺷـﻜﺎر ﺗـﺎ

دوﺳﺎل ﻳﺎ ﺿﺒﻂ اﺑﺰار و آﻻت ﺷﻜﺎر ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:

١- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ ﻋﺎدي ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ؛

 2- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ؛ 

3 - ﺣﻤﻞ،ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش و ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ زﻧﺪه ﻳﺎﻛﺸﺘﻪو اﺟﺰايآﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻛـﺴﺐﭘﺮواﻧـﻪو ﻳـﺎ ﻣﺠـﻮز از

ﺳﺎزﻣﺎن؛

4- ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ؛

5-از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ ا ز ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن، ﺧﺎرزﻧﻲ، ﺑﻮ ﺗﻪ ﻛﻨﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻒ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷـﺪه و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬـﺎي

ﺣﻴﺎت وﺣﺶ؛

 6- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ در ﻓﺼﻮل و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻘﺮر؛

 7- ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮع و ﻳﺎ ﺧﻼف ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺣـﺪود اﺧﺘﻴـﺎرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧـﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﮔﻬﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺎر ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﻗﺮﻗﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ؛

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران