ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

 8- ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻻزم درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛

 9- ﻓﺮوش آﻻت و ادوات ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز؛

10- ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺷﻨﺎور؛

 11 - ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ، اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺣﺪاث ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﻳ ﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺴﻴﺮ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 11 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﻣﺤﻜـﻮم

ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎده 15- اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي از ﺳﻮي اﺷﺨﺎص اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪ ﻻزم ، ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺻـﻴﺎدي از

ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮔـﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ،ﺗﺨﻠـﻒ 

ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ، ﻇﺮﻓﻴﺖﺷﻨﺎورو ﻧﻮع ﺻﻴﺪ ﺑﻪﭘﺮداﺧـﺖﺟﺮﻳﻤـﻪﻧﻘـﺪي ﺗـﺎ ﺳـﻪﺑﺮاﺑـﺮارزش ﻣﺤـﺼﻮل

ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.

 ﻣﺎده 16- ﻋﺪم ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده 16 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﺰي ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ

اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1374/6/14 و ﻳﺎ اراﺋ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ

ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟ ﺮاﻳﻲ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴ ﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ در ﻣﻌـﺮض دﻳـﺪ ﻗـﺮار دادن ﻋﻼﺋـﻢ،

اﺳﺎﻣﻲ، ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎور را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ، ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺑـﻪ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ

ﻧﻘﺪي و اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده 17- ﺻﻴﺪ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﻣﺮداﺑﻬـﺎ، رودﮔﺎﻫﻬـﺎ، ﻣـﺼﺒﻬﺎ، ﺧﻠـﻴﺞ ﻫـﺎ و

رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣ ﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺼﺐ ﻫﺮﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺪون اﺧـﺬ ﭘﺮواﻧـﻪ ﻻزم از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ

ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻬـﺎي

ﻣﺎل ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣـﺎده اﻋـﻢ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺎزه،

ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﺧﺸﻚ، دودي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧـﻪ از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان

ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ ﻧﻘـﺪي ﻣﻌـﺎدل دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻬـﺎي ﻣـﺎل ﻣﻜـﺸﻮﻓﻪ

ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد. 

ﻣﺎده 18- اﺣﺪاث ﺳﺪوﻛﻠﻬﺎم ﺻﻴﺎدي در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﺮﻛﺖﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان

ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺘﺨﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر آن ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟ ﺮﻳﻤـﻪ

ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده19- اﺷﺨﺎص زﻳﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑ ﺮاي رﻓﻊ ﻣـﺎﻧﻊ ﻳـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ

ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

 1 - ﻫﺮﻛﺲ ﻋﻤﺪاً و ﺑﺪون اﺟﺎزه درﻳﭽﻪ و ﻣﻘﺴﻤﻲ را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ، ﻳﺎ در ﺗﻘﺴﻴﻢ آب ﺗﻐﻴﻴـﺮي دﻫـﺪ ، ﻳـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز در

وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آب ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎ اﻣﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد؛

 2 - ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﻣﺼﻮب 1361/12/16 ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ، ﻗﻨﺎت و ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري

از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺒﺎدرت ورزد.

ﻣﺎده 20- ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:

 1- ﺑﺮﻳﺪن، رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ، ﺳﻮزاﻧﻴﺪن ﻧﻬﺎل و درﺧ ﺖ، ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻮب و ﻫﻴﺰم و زﻏﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ و ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﺟﻨﮕﻠـﻲ

ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي؛

 2- ﺑﺮﻳﺪن و رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎرﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ و ﻛـﻮﻳﺮي و ﻛﻮﻫـﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻮﻳﺮي و

ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ؛

 3- ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻛﺖ زدن ﻳﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن آﺗﺶ در ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺟﻨﮕﻠﻲ؛

 4- ﭼﺮاﻧﻴﺪن دام در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﮔﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 ﺗﺒﺼﺮه1- در ﺗﻤﺎمﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ 1ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﻧﻴﺰ ﺿﺒﻂ وﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐﻣﻘﺮردر ﻣﺎده 28ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖوﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮب 1346/5/25 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران