ﻻﻳﺤﺔ ﻗﻀﺎزداﻳﻲ و ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ

نوشته شده در جدیدترین طرح ها و لوایح دریافت شده توسط مجلس شورای

 

 ﺗﺒﺼﺮه- ارا ﺋﻪ داروي ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺟ ﺎي داروي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻚ ،دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻳـﺎ ﺗﻐ ﻴﻴـﺮ

در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اراﺋﻪ داروي ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣ ﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺟ ﺎي داروي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷـﺪه در ﻧـﺴﺨﻪ

ﭘﺰﺷﻚ، دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺴ ﺨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣـﻮاد ﻣـﺆﺛﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن و

آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ.

 8- اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ، ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ از ﺳـﻮي

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارﻧﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺗ ﻜﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﺷﻮد، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤـﺎﻛﻢ

دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ.

 ﻣﺎده 26- رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 1- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزي، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻤﻲ؛ 

 2- ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﻴـﺮﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ، زاﻳـﺸﮕﺎه، ﺗﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، آﺳﺎﻳـﺸﮕﺎه، آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه، ﭘﻠـﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، ﻫﻴﺪروﺗﺮاﭘﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي داروﺳـﺎزي ، داروﺧﺎﻧـﻪ، درﻣﺎﻧﮕـﺎه، ﺑﺨـﺶ ﺗﺰرﻳﻘـﺎت و

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﺑﺪون اﺟﺎزه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺪون اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص ، واﮔـﺬاري

ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮي و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ دﻳﮕﺮي؛

3- دﺧﺎﻟﺖ داروﺳﺎزان در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﺺ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﭘﺰﺷﻚ؛

4- ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف دارو، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ در ﻧﺮخ ﮔﺬاري ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﻮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻣﻮر

داروﻳﻲ و ﻳﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ؛

5- ﺗ ﻮزﻳﻊ داروﻫﺎي ﻓﺎﺳ ﺪ، داروﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣـﺼﺮف ﻛﻮﺗـﺎه و ﻣﻨﻘـﻀﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮﺧﻼف آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺼﻮب وزارت

ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ازﺳﻮي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮوش ﺑﻴﺶ از ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ ﻣﺼﻮب دارو؛

 6- ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪون اﺟـﺎزة وزارت ﺑﻬﺪا ﺷـ ﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ و

ﺑﺮﺧﻼف آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط؛

 7- وارد ﻛﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻋﻢ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮم، واﻛﺴﻦ، ﻣﻮاد ﻏ ﺬاﻳﻲ ﺷـﻴﺮﺧﻮاران،

داروﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺪون اﺟﺎزه اﺧﺬ و ﭘﺮواﻧﻪ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

 8- ﺗﻐﻴﻴﺮ، دﺧﻞ و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف در ﻓﺮﻣﻮل ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ، ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دارو و ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑـﺪون

اﺧﺬ اﺟﺎزة ﻣﺠﺪد از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

 9- ﺗﺨﻠﻒ اﺻﻞ ﻣﻮاد (7) ،(6) و (8) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب

1334/3/29 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي؛ 

 10- واردﻛﺮدن ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮادداروﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺪون اﺟﺎزهوزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ؛

 11- اﻓﺰودن ﻣﻮا دي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳـﺒﺎب ﺑـﺎزي ﺑـﺪون اﺟـﺎزه وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ وزارت

ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ.

ﻣﺎده 27- ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 28 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﺣـﺴﺐ ﺻـﻼﺣﻴﺖ، ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﻳـﺎ

ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪد و ﺗﻜﺮار آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي زﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:

1- ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪي از ده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل؛

2- ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه؛

3- ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل؛

4- ﺗﻌﻄﻴﻞ داﺋﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي؛

5- ﻟﻐﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻓﻨﻲ ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل؛

6- ﻟﻐﻮ داﺋﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻓﻨﻲ؛

7- ﻗﻄﻊ ﺳﻬﻤﻴﻪ داروﻳﻲ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه؛

8- ﺟﻤﻊ آوري، ﺿﺒﻂ و ﻳﺎ اﻣﺤﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران