روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 ق.ث

نوشته شده در فرايندها و روشهاي عمليات ثبتي املاك

بعد از انتشار آگهي نوبتي نسبت به املاكي كه بشرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده به موجب ماده 16 قانون ثبت هركس مي تواند اعتراضي نسبت به ثبت ملك مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي مراتب را كتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسيد در يافت نمايد.

 

البته ممكن است افرادي بعد از تنظيم اظهار نامه و قبل از انتشار آگهي نوبتي يا بعد از انقضاء مهلت مقررنيزنسبت به ثبت ملكي اعتراض نمايند كه طريقه رسيدگي به هر يك از آنها بشرح زير مي باشد:

 

چنانچه اعتراض بعد از تنظيم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهي نوبتي وسيله معترض به ثبت محل تسليم شود رئيس ثبت پس از دستور ثبت آن در دفتر انديكاتور آن را جهت رسيدگي و اقدام به بايگاني ارجاع مي نمايد مسئول بايگاني پس از ضميمه نمودن اعتراض به پرونده و ملاحظه چگونگي جريان امر مراتب را طي نامه اي به معترض اعلام مي دارد كه چون هنوز آگهي نوبتي نسبت به ملك مورد نظر منتشر نشده، لذا اعتراض در اين زمان مسموع نبوده و قابل رسيدگي نيست و تاكيد مي نمايد معترض بايستي اعتراض خود را ظرف مدت 90 روز از تاريخ اولين نشر آگهي به ثبت محل تسليم دارد(موضوع ماده 87 آئين نامه قانون) نامه پس از امضاء رئيس ثبت و درج شماره بر آن توسط متصدي دفتر انديكاتور به آدرس معترض ارسال مي شود.
چناچه اعتراض ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي واصل شود رئيس اداره ابتدا دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد و پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت اقدامات بعدي به شعبه بايگاني ارسال مي شود.
مسئول بايگاني پرونده مربوطه را استخراج و بعد از ملاحظه آن در صورتيكه تشخيص داد اعتراض ظرف مهلت مقرر واصل شده يك نسخه فتوكپي از آن تهيه و در پرونده پبتي مربوطه ضبط و سپس قبض رسيد اعتراض را كه حاوي مشخصات كامل معترض آدرس دقيق او مي باشد بنحوي كه تاريخ وصول اعتراض با تمام حروف در ان درج شده باشد را صادر و همراه با اصل اعتراض طي نامه اي جهت رسيدگي به دادگاه صالحه محل (در حال حاضر دادگاه حقوقي) ارسال و يك نسخه از قبض رسيد را به معترض تسليم يا به آدرس او ارسال مي دارد و اظهار نامه ملك و پوشه پرونده را به مهر اعتراض دارد ممهور مي نمايد(مواد90-91-92 آئين نامه قانون ثبت) پس نامه تهيه شده وسيله مسئول بايگاني پس از امضاء رئيس اداره همراه با اصل اعتراض و قبض رسيد مر بوطه پس از درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دادگاه صالحه محل جهت رسيدگي ارسال مي شود .

 

چناچه اعتراض بعد از انتشار آگهي نوبتي و انقضاء زمان واخواهي مقرر در قانون به اداره ثبت واصل شود رئيس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور صادر و جهت رسيدگي به بايگاني ارجاع مي نمايد اعتراض بعد از ثبت در دفتر انديكاتور جهت اقدام به بايگاني ارسال مي شود مسئول بايگاني پرونده مر بوطه را استخراج و با ملاحظه محتويات پرونده و تاريخ انتشار اولين آكهي در صورتيكه وصول اعتراض بعد از انقضاء مهلت مقرر در قانون تشخيص داده شود مراتب را به رئيس ثبت گزارش مي نمايد مسئول اداره با ملاحظه گزارش مسئول بايگاني و حصول اطمينان از صحت گزارش مبني بر وصول اعتراض خارج از مهلت دستور رسيدگي به آن را در نشست اداري با حضور رئيس داگاه محل صادر مي نمايد.
سپس در اجراي قسمت اخير ماده16 قانون ثبت از رئيس دادگاه محل كتباً دعوت مي شود تا در نشست اداري كه در ثبت محل تشكيل مي شود حضور يافته و به موضوع اعتراض رسيدگي نمايند.

 

پس از تشكيل جلسه كه با حضور رئيس ثبت و رئيس دادگاه محل در وقت مقرر انجام مي شود پرونده ثبتي مربوطه و اعتراض واصله مطرح و بررسي آنگاه راي مقتضي صادر و مراتب در پايان صورت جلسه و انشاء راي به عمل آمده و به امضاء اعضاي شركت كننده در جلسه رسيده و سپس پرونده جهت ادامه عمليات ثبتي به بايگاني ارسال مي شود، راي صادره در اين مورد قطعي است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران