روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد

نوشته شده در فرايندها و روشهاي عمليات ثبتي املاك

چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفرانتقال يابد خريدار مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارائه اسناد مالكيت مشاعي در خواست صدور سند مالكيت به نام خود را بنمايد.

در اين صورت متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با اصل اسناد مالكيت مشاعي به ثبت محل تسليم دارد.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و آن را به ترتيب براي ضميمه نمودن به پرونده و اقدام به بايگاني و دفتر املاك ارجاع مي نمايد و در وقت مراجعه بعدي متقاضي را نيز تعيين و به او اعلام مي دارد.

متصدي دفتر انديكاتور تقاضا را پس از ثبت جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال و در آنجا پرونده از رديف خود خارج و همراه با تقاضا و اسناد مشاعي پيوست به دفتر املاك فرستاده مي شود.

متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و پس از تطبيق اسناد مشاعي ارائه شده با ثبت دفاتر املاك مربوطه و تعيين ميزان مالكيت جديد را تهيه و جهت گواهي عدم بازداشت به دفتر بازداشتي ارسال مي دارد.

پس از گواهي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت مبني بر عدم بازداشت ملك پرونده املاك پرونده به دفتر املاك اعاده و مسئول مر بوطه آن را بررسي و پيش نويس سند مالكيت را امضاء مي نمايد.

آنگاه مسئول مربوطه سند مالكيت تحرير شده و ثبت دفتر املاك را امضاء مي نمايد.

پس از انجام مراحل فوق پرونده تا مراجعه متقاضي جهت ضبط به بايگاني ارسال مي شود.

در وقت مراجعه متقاضي بايگاني پرونده را جهت در يافت بهاء سند مالكيت جديد به حسابداري ارسال مي دارد.

متصدي حسابداري قبض مر بوطه به پرداخت بهاء سند مالكيت را صادر و جهت واريز در بانك به متقاضي تسليم ميدارد.

متقاضي بهاء سند را در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ لازم را به حسابداري اعاده مي دهد.

آنگاه حسابداري ضمن گواهي اخذ بهاء سند مالكيت پرونده را جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي دارد.

در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ و سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت و ضمن احراز هويت متقاضي كه با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي پذيرد، در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم اسناد و پيش نويس سند به او تحويل مي شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران