روش اصلاح حد بكوچه

نوشته شده در فرايندها و روشهاي عمليات ثبتي املاك

روش اصلاح حد بكوچه

چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي باشد حاصل شود يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ملك ثبت شده اي كه قبلاً به پلاك مشخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود مي شود مالك مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حد ملك خود به كوچه را بنمايد.(بند306 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)

 

ادارات مي توانند با رعايت ضوابط مقرر فراز يك در بند (ز) امور متفرقه اختيارات تفويضي هيئت نظارت به روئساي واحدهاي ثبتي برابر مقررات اقدام نمايند. كه در اين صورت متقاض بايستي تقاضاي خود مبني بر اصلاح حد به كوچه را به ثبت محل تسليم دارد رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور مي دهد و وقت مراجعه بعدي و معاينه محل را تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد.

 

سپس تقاضا در دفتر انديكاتور ثبت و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگاني ارسال مي شود بايگاني پرونده را از رديف مربوطه استخراج و جهت ارجاع به نماينده نزد مسئول اداره ارسال مي دارد.

 

رئيس ثبت پرونده را براي بررسي مقدماتي و استعلام از شهرداري به يكي از نمايندگان ارجاع مي نمايد. نماينده پرونده را بررسي و مراتب چگونگي احداث كوچه و وضعيت آن را به لحاظ عام بودن يا غير آن از شهرداري استعلام مي نمايد و متذكر مي گردد كه شهرداري پاسخ را تا قبل ار روز معاينه محل كه تاريخ آن بوسيله رئيس اداره تعيين شده ارسال نمايد.

 

نامه پس از امضاء مسئول اداره و صدور از دفتر انديكاتور به شهرداري ارسال مي گردد. سپس پرونده جهت ضبط تا وصول پاسخ از شهرداري و روز معاينه محل به بايگاني فرستاده مي شود. بعد از وصول پاسخ از شهرداري رئيس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد سپس نامه جهت ضبط در پرونده تا روز معاينه محل به بايگاني ارسال مي گردد.

 

در روز مقرر با مراجعه متقاضي پرونده نزد مسئول اداره ارسال مي شود تا نماينده ونقشه برداري را جهت اقدام تعيين نمايد و پس از انتخاب نماينده و نقشه بردار آنان به اتفاق متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.

 

پس از حضور در محل مالك ملك را معرفي و نماينده حدود آن را با پرونده ثبتي مربوطه تطبيق و نقشه بردار نقشه وضع موجود ملك را برداشت مي نمايد.

 

پس از ترسيم نقشه وضع موجود كه نماينگر كوچه احداثي بايد باشد نماينده صورت جلسه اصلاح مر بوط را تنظيم مي نمايد. در اين صورت جلسه كه با عنوان صورت جلسه اصلاحي حد به كوچه تنظيم مي شود نماينده مي بايستي جريان ثبتي ملك را در مقدمه آن بطور مشروح بيان نموده وسپس به تقاضاي متقاضي مبني بر ايجاد كوچه در يكي از حدود ملك اشاره ونظريه واصله شهرداري را در صورت جلسه مرقوم آنگاه حدود اصلاحي را برابر نقشه ترسيمي نقشه بردار در صورت جلسه قيد نمايد و صورت جلسه را خود امضاءنموده و به امضاء نقشه بردار و مالك هم برساند و در صورت امكان امضاء نماينده شهرداري او نيز امضاء نمايد.سپس صورت جلسه را همراه با نقشه ترسيمي طي گزارشي به استحضار رئيس اداره برساند. رئيس ثبت پس از مطالعه و بررسي صورت جلسه و تطبيق مفاد و مندرجات آن با پرونده ثبتي و كنترل حدود اصلاحي جديد با نقشه ترسيمي و با توجه به پاسخ شهرداري در صورتيكه كوچه بن بست نباشد و اشكال ديگري هم ملاحظه نگردد با استفاده از اختيارات تفويضي هيئت نظارت دستور ثبت گزارش نماينده و صورت جلسه اصلاحي را در دفتر انديكاتور ميدهد و پرونده را براي انجام اقدامات بعدي به دفتر املاك ارجاع مي نمايد.

 

بعد از ثبت گزارش و صورت جلسه در دفتر انديكاتور متصدي دفتر پرونده را همراه با ضمائم به دفتر املاك ارسال مي دارد.متصدي دفتر املاك مراتب اصلاح حد را در ستون ملاحظات دفتر املاك ثبت و نيز موضوع را در پيش نويس سند مالكيت و صفحه ملاحظات سند مالكيت كه در اين مرحله وسيله متقاضي ارائه مي شود توضيح مي دهد سپس ثبت دفتر املاك وپيش نويس و سند مالكيت را به امضاء مسئول اداره مي رساند. آنگاه پرونده جهت تسليم سند اصلاح شده به متقاضي به بايگاني ارسال مي گردد و در آنجا سند درقبال اخذ رسيد در ذيل تقاضاي اوليه متقاضي به او تسيلم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود. بديهي است در صورتي كه طبق اعلام شهرداري كوچه بن بست باشد يك نسخه از صورت جلسه اصلاحي نماينده همراه با فتوكپي نقشه طي گزارشي جهت طرح در ه يئت نظارت به ثبت منطقه ارسال مي شود. اين گزارش كه عنوان اداره كل ثبت منطقه مربوط مرقوم مي گرددب ايستي حاوي جريان ثبتي ملك و چگونگي احداث كوچه و وضع كوچه مستند به نظر شهرداري و نماينگر حدود جديد ملك باشد كه در اين صورت اصلاح سند موكول به وصول راي قطعي هيئت نظارت خواهد بود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران