قرار رد دادخواست جلب ثالث

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

قرار رد دادخواست جلب ثالث
    
تاريخ : 21/03/1375
كلاسه پرونده :74/131/1987
شماره دادنامه : 392-31/3/1375
مرجع رسيدگي : شعبه 131 دادگاه عمومي تهران


(قرار دادگاه )
در خصوص دعواي آقاي / خانم ..... عليه آقاي / خانم ... داير به جلب ثالث به دادرسي ، نظر به اين كه به موجب ماده 276 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) خواهان مكلف بوده ظرف سه روز پس از جلسه اول دادرسي ( كه در تاريخ .... برگزار شده ) دادخواست جلب ثالث را تسليم نمايد ، حال آنكه به گواهي دفتر دادگاه مويداً به مندرجات دفتر ثبت عرايض دادگستري دادخواست مزبور از خارج از فرجه قانوني سه روز تسليم شده ، فلذا به استناد ماده مرقوم و به لحاظ ماده 283 همان قانون قرار رد دادخواست جلب ثالث صادر و اعلام مي شود .
قرار صادره ظرف مدت قانوني (بيست روز ) در دادگاه تجديد نظر استان قابل تجديد نظر است .
رئيس / شعبه 131 دادگاه عمومي تهران


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران