قرار قبولي درخواست واخواهي

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

قرار قبولي درخواست واخواهي
    


(قرار دادگاه )
محكوم عليه حكم غيابي ..... اين شعبه كه با انقضاي مهلت هاي واخواهي و تجديد نظر آن قطعي گرديده مدعي عدم ابلاغ حكم  گرديده و در جهت اثبات ادعاي خويش ضمن ارائه مداركي از جمله ....كه ضميمه دادخواست است ، اجمالاً عنوان داشته كه :.......................
از توجه به مدارك ارائه شده و بررسي مطالب واخواه و تطبيق آن با تاريخ و نحوه ابلاغ حكم غيابي معترض عنه ، ادعاي واخواه مقرون به واقع به نظر مي رسد . لذا ، مستنداً به قسمت ذيل ماده 175 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و با رعايت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب سال 1358 ضمن ابطال امر ابلاغ حكم  غيابي  فوق الاشاره  قرار قبولي دادخواست واخواهي آقاي ..... صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد .
رئيس شعبه ....

دادگاه – با توجه به صدور قرار قبولي دادخواست واخواهي مقرر مي دارد دفتر 1- قرار صادره در آمار منظور شود . 2- پرونده امر تجديد كلاسه شده و ضمن تعيين وقت دادرسي نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي واخوانده ارسال و طرفين براي رسيدگي دعوت شوند .


رئيس / دادرس شعبه .....دادگاه عمومي.......در حال حاضر ، ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني به قرار قبولي دادخواست واخواست اشاره دارد . مطابق اين ماده :
صدور قرار قبولي دادخواست يك نوع رسيدگي شكلي براي ورود به ماهيت است .
ناظر به احكام غيابي (غير حضوري ) است .
سبب به جريان افتادن مجدد پرونده براي رسيدگي ماهوي مي شود .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران