نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي
    


(قرار دادگاه )

به تاريخ : ......... پرونده كلاسه ...... شماره دادنامه .....
مرجع رسيدگي : شعبه ..... دادگاه عمومي
خواهان : آقاي ......
خوانده : آقاي .......
خواسته : اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره ..... صادره از شعبه ......
گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا  تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

(راي دادگاه )
در خصوص دادخواست آقاي ... با وكالت آقاي .... به خواسته اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره ..... مورخ   صادره از اين دادگاه در پرونده كلاسه ..... دادگاه با امعان نظر در محتويات پرونده مطروحه و پرونده اصلي نظر به اين كه اين هيچ يك از جهات قانوني تجويز اعاده دادرسي احصاء شده در ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) در مانحن فيه محقق نيست فلذا  دليل موجهي براي قبول درخواست مستدعي به نظر نمي رسد و قرار دادخواست اعاده دادرسي صادر و اعلام مي گردد .


رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عموميبا تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 ، ماده 426 جديد جايگزين ماده 592 سابق شده است .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران