قرار مهر و موم تركه متوفي

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

 قرار مهر و موم تركه متوفي
    

بسمه تعالي
به تاريخ .... در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه حقوقي 2 ... تشكيل است با بررسي اوراق پرونده ملاحظه مي شود كه آقاي ...به استناد يك برگ استشهاديه و گواهي فوت درخواست مهر و موم تركه مرحوم .... به علت در معرض تضييع و تفريط بودن كرده است ، با توجه به درخواست به شرح زير قرار صادر مي شود :

(قرار دادگاه )

نظر به اينكه خواهان به استشهاد گواهي فوت شماره .... و استشهاديه محلي درخواست مهر و موم تركه كه متوفي .... را كرده است بنابراين با احراز سمت متقاضي و فوت متوفي و مستنداً به مواد 167 و 174 قانون امور حسبي قرار مهر و موم تركه متوفي را صادر و اعلام مي دارد .


رئيس دادگاه  حقوقي 2......

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران