قرار رفع مهر و موم تركه

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

قرار رفع مهر و موم تركه
    بسمه تعالي

به تاريخ .... در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه حقوقي 2 ... تشكيل است با بررسي اوراق پرونده ملاحظه مي شود كه خانم  ...درخواستي به خواسته رفع مهر و موم اموال مهر و موم شده در پرونده كلاسه ..... اين شعبه تقديم و به استناد پرونده مذكور درخواست رفع مهر و موم اموال مهر و موم شده را كرده است .
بنابراين به شرح زير قرار رفع مهر و موم صادر مي شود .

(قرار دادگاه )

نظر به درخواست خواهان و مدارك پيوست آن و مستنداً به مواد 194، 196، 202 قانون امر حسبي قرار رفع مهر و موم از اموال مرحوم .... را صادر و اعلام مي دارد .


رئيس دادگاه .......

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران