نمونه اي از اجراي قرار رفع مهر و موم تركه

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

نمونه اي از اجراي قرار رفع مهر و موم تركه
    بسمه تعالي

به تاريخ ..... پرونده كلاسه ... حسب الارجاع رياست دادگاه براي اجراي قرار رفع مهر و موم تركه شادروان .... تحت نظر است متقاضي حضور دارد . خواندگان حضور ندارند . متقاضي رفع مهر و موم اظهار  داشت وسيله اجراي قرار فراهم است در معيت او به نشاني مندرج در درخواست عزيمت كرديم و در ساعت ... به محلي كه تركه در آن نگه داري مي شود وارد شديم ، ذينفع اظهار داشت مقداري از ماترك كه .... قلم كالا مي باشد و مشخصات آنها در صورت جلسه مهر و موم تركه نوشته شده ، همچنان به امانت نزد من است . تقاضا دارم از اموالي كه در مغازه وجود دارد رفع مهر و موم نماييد بدواً مهر و موم قفل درب مغازه معاينه شد صحيح و سالم است هيچ گونه اثري از تخريب مشاهده نگرديد مهر و موم برداشته اشياء داخل بدين شرح است :
1-....2-.....3-......4-....
و غيره پس از صورت برداري از ماترك ، متقاضي اظهار داشت اموال مهر و موم شده ديگري وجود ندارد و مقداري از تركه كه به امانت نزد من است به شرح صورت مهر و موم  تركه موجود است اجراي قرار رفع مهر و موم تركه در مغازه به شرح صورت جلسه پايان يافت و كليه ماترك تحويل آقاي .....شده مقررات راجع به نگه داري مال امانت تا زمان تقسيم تركه و رفع كليه اختلافات في ما بين ورثه نگه داري خواهم كرد اجراي قرار رفع مهر و موم در ساعت .... به پايان رسيده و به دادگاه مراجعت گرديد .


 دادرس مجري قرار .....

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران