قرار تامين دليل

نوشته شده در قرارهای حقوقی


 

قرار تامين دليل
    


بسمه تعالي


كلاسه پرونده : 74/140/2501
شماره دادنامه : 1552
به تاريخ 11/11/1374 در وقت فوق العاده شعبه 140 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي قرار صادر مي نمايد :


(قرار دادگاه)
در خصوص درخواست آقاي .... با وكالت ... به طرفيت خواندگان ... دائر بر تامين دليل با احراز تحقق شرايط لازم جهت درخواست تامين دليل مستنداً به مواد 315 و 319 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار امين دلايل  خواهان صادر مي گردد تا عضو محترم مجري قرار وفق مقررات با مراجعه به محل مشاهدات خود را نسبت به مواد ابرازي خواهان در صورت جلسه درج و دلايل طرفيت خواهان در پلاك ادعايي را ضبط نمايد .
تهيه وسيله اجراي قرار به عهده خواهان است و اجراي قرار به عهده مدير اين شعبه محول مي گردد .
دفتر پرونده از آمار كسر و به كلاسه جديد ثبت و در ماهيت دعوي دعوت طرفين با تعيين وقت رسيدگي اقدام گردد .


رئيس شعبه 140دادگاه عمومي تهران
با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، مواد 149 و 152 فعلي جايگزين مواد
315 و 319 قبلي  شده اند .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران