شكوايه اخذ نوشته يا سنداز غير رشيد به ضروري

نوشته شده در دادخواست کیفری

 

 

 

 

 

 

 

   بسمه تعالي                                                  309

رياست محترم دادسراي شهرستان عمومی وانقلاب "نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت یااختفاءمتهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       ازضعف نفس/ هوی وهوس/حوائج شخصی غیررشید  "ذکرنام شخص غیررشید"وبه ضرراونوشته/سندی مثل "ذکر موردسفته/چک/حواله/قبض /مفاصاحساب /نوشته ای که موجب التزام /برائت ذمة گیرندة سند/یا هرشخص دیگر شده "بدست آورده است ، با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/و شهادت شهود/و معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مي‌باشد، تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت  به ضررغيررشيد به استناد ماده 596 قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب نيز عبارت از       مي‌باشد.

با تشكر و سپاس فراوان

"نام و نام خانوادگي شاكي"

 

 

 

الف)شماره و تاريخ ثبت شكوائيه

شماره

تاريخ

شعبه                      دادسراي عمومي و انقلاب                       رسيدگي فرمائيد 

نام ونام خانوادگي وسمت مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /      /                                   امضاء

ب) عيناً جهت 1:اخذ ادلة شاكي   ،2:انجام تحقيقات مقدماتي ازطرفين وصورتمچلس نمودن اظهارات آنان ،3: اخذ اظهارات شهود ومطلعينو4: اخذنوشتة موضوع شكايت وضميمه نمودن به پرونده و      به كلانتري شماره       ارسال مي‌گردد.

سرپرست/داديار/بازپرس شعبة      دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان      

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران