شكوائیه معاونت در ارتشاء

نوشته شده در دادخواست کیفری

 

 

 

 

 

 

 

   بسمه تعالي                                                  686

رياست محترم دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه يا محل اقامت یااختفاء متهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

در تاريخ       آقاي/آقايان خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشاني       درمقام تصدی شغل قضائی به عذر"ذکرموردعذرمثل سکوت/اجمال/تناقض"از قبول شکایت/رسیدگی به شکایت امتناع نموده/صدورحکم رابرخلاف قانون به تأخیرانداخته/برخلاف صریح قانون رفتارنموده است ، با عنايت به ادلة اينجانب كه عبارت از استشهاديه/و شهادت شهود/و ملاحظة پروندة مربوطه مي‌باشد، تعقيب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام امتناع ازرسيدگي / تأخيردرصدورحكم به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامي مورد استدعاست.

ضمناً نشاني اينجانب نيز عبارت از       مي‌باشد.

با تشكر و سپاس فراوان

"نام و نام خانوادگي شاكي"

 

 

 

 

 

 

الف)شماره و تاريخ ثبت شكوائيه

شماره

تاريخ

شعبه                      دادسراي عمومي و انقلاب                       رسيدگي فرمائيد 

نام ونام خانوادگي وسمت مقام ارجاع كننده:

تاريخ       /      /                                   امضاء

ب) عيناً جهت 1: اخذ ادلة شاكي ،2: انجام تحقيقات مقدماتي از طرفين وصورتمجلس نمودن  اظهارات آنان و     به كلانتري شماره       ارسال مي‌گردد.

سرپرست/داديار/بازپرس شعبة      دادسراي عمومی وانقلاب شهرستان      

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران