خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-07-20 14:39:12') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-07-20 14:39:12') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 479 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

بلاگ های حقوقدانان

وبلاگ های ویژه حقوقدانان

بنام خدا سالهاست مسلمانان جهان بنوعی هولوکاست یا کشتارجمعی یهودیان راهرازچندگاهی زیرسوال میبرند ونتیجه ای هم دربرنداشته است ازطرف دیگر باز برخی ازنشریات اروپائی باچاپ طرحی از پیامبر اسلام موجب تبحریک مسلمانان شده وپس از اعتراضات مردمی این امرنیز به بوته فراموشی سپرده میشود. بنظر میرسد که این دو مساله ابزاری دردست قدرتمداران جهانی است تا هرگاه ضرورت ببینند آنهارا وارد میدان نموده واز آب گل آلود ماهیهای درشت خودرا بگیرند. بنظر بنده در جهانیکه خداوند آفریده است بی آنکه درگیر مسایل اعتقادی شویم میتوان همزیستی مسالمت آمیز داشت بی آنکه گرفتار جنگهای نظامی سیاسی واقتصادی قدرتمداران جهانی شویم .مساله هولوکاست یک باور عمومی درمیان غربیان است چون قوم یهود پدران آنان تلقی میشوند واینگونه تصمیم گرفته اند که از قوم پدران خود دفاع کنند ولذا با تصویب قانونی هرگونه ردیه علیه هولوکاست جرم تلقی میشود.البته هولوکاست ربطی به صهیونیسم که بعدا ایجادشد ندارد ومساله کشور اسرائیل نیز بهمینگونه .اما درکشورهای...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1895
بنام خدا گرچه حمایت رهبر کلیسای کاتولیک ازپیامبران الهی قابل تقدیراست وسخنان نخست وزیر بریتانیا حاکی ازبی ادبی ایشان بساحت انبیای الهی است اما بد نیست کمی بتاریخ نقب بزنیم تا از ریشه این جدال آگاه شویم. آیا کلیسای کاتولیک بیاد میاورد که دراروپا درهمین فرانسه کنونی چه گردنهای بیگناهانی با گیوتین بدلیل مخالفت با دین ودستگاه حاکمه کلیسا ازتن جداشد؟ یعنی همان کاری که الان بوکو حرام درآفریقا داعش درخاورمیانه والقاعده درشرق ایران میکند. آنروز که اقتدار دین مسیحیت دردستان کشیشان کاتولیک بود چنان بد عمل کردند تا موجب گردید کلیسای پروتستان در اعتراض به رفتار کاتولیکها ازآن جدا شده وراه دیگری برود ومردم اروپا بدلیل فشارهای کلیسا نه تنها بدین مسیح نگرویدند بلکه بخش عمده ای ازآنها راه بی دینی وبقیه بسوی سکولاریسم رفتنداینک دربریتانیا کلیسای پروتستان وسکولاریسم حاکم است واینست ریشه تاریخی جدال ایندو شخصیت!ولذا از این گذشته تاریخی علمای اسلامی وازجمله درکشورم باید درس بیاموزند علمای...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1784
0
بنام خدا رویداد پاریس اگرچه درنفس خود بدلیل عوامل پشت پرده فاقد ارزش است اما موجب گردید تا مباحثی مهم ازنو مطرح وبررسی شود ویکی ازآنها دفاع ازآزادی بیان است منظور ازبیان چیست؟ تا از آزادی آن دفاع کنیم. بیان یک مفهوم عام است که میتواند برهر اقدامی اطلاق گردد هنرها هریک بیان مقاصدی هستند اقدامات افراد خود نوعی بیان هستند مثلا یک هنرپیشه دربرابر دوربین عریان میشود ومیگوید این بیان من است وآزادم فلان شاعر هنرمند باذوق خود فردی را به تمسخر میکشد ومیگوید این بیان من است وآزادم .کشوری مانند آمریکا دارای سلاح اتمی است وکشور دیگری را بمباران میکند ودفاعش اینستکه این بیان من است وآزادم یعنی هر اقدامی خود نوعی بیان است ومراد ازآزادی یعنی آزادی هر اقدامی.در نتیجه نشریه فرانسوی میگوید کاریکاتور زبان من است وبیان من پس آزادم .آن جوان فرانسوی الجزایری تبار نیز میگوید سلاح زبان من است ومن آزادم .اگر قضیه آزادی بیان...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته حقوق بشر 2074
0
بنام خدا در جهان ما ازآغاز تا کنون ادیان وآئینهای بسیاری آمده ورفته اند وبرخی ازآنان بجا مانده اند .کدامیک ازآنها همه حقیقت بوده اند؟ وکدامیک کاملترین آنها؟ شاید یکی ازبهترین روشها برای کشف حقیقت وبدست آوردن کاملترین آئین روی هم انباشتن همه آئینهای گذشته وموجود بوده که با حذف موارد تناقض وتضاد فیمابین آنها ورد موارد غیر عقلانی آنچه میماند همان مورد نظر ماست.اما میتوان ازطریق دیگری که آسانتر است بدین هدف عالی دست یافت وآن یافتن ویژگیهای یک آئین حقیقی وکامل است. ویزگیهای یک دین وآئین کامل عبارتند از: 1-دارای آغاز وسرانجام:اساس یک آئین کامل داشتن مبدا ومنتهاست .دینی که دربخشی اززمان زندگی بشر ایجاد میشود وپس ازچندی ازمیان میرود بی ابتدا وبی سرانجام است .مواردی را درتاریخ داریم که دیگر اثری ازانها نیست ومانند انقراض برخی جانوران آن ادیان نیز منقرض شده اند.بنابراین دینی که فاقد مبدا ومنتها باشد حرکتی ناقص وغیر حقیقی است وسرانجام آن نابودی است...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1811
بنام خدا ایران اسلامی میرود تا ازفردا بعلت دوروز تعطیل رسمی وچندروز بین التعطیلین یک هفته درتعطیلی وخاموشی بسربرد. کشوریکه در تحریم قرار داشته وبا توجه به پائین آمدن قیمت نفت وبالا رفتن قیمت ارزاق باید درمسیر تحکیم اقتصاد مقاومتی بکوشد باز بخواب میرود. آیا مقصر تعدد امامان ماست ومناسبتهای آنان ؟آیا با توجه به بیکاری جوانان ومشکلات شغلی این تعطیلات موجه است؟وآیا هنوز اراده دولت ومجلس شورای اسلامی برای کاهش میزان تعطیلات بحرکت درنیامده است؟ بنظر حقیر دوعامل اول غیر موجه است چه اولا اگر تعدد امامان درکار است هریک از این عزیزان متعلق بزمان مردم عصر خود بوده اند وامام زمان ما که زنده وجانشین ایشان بوسیله نمایندگان خبرگان تعیین میگردد امام عصر ما هستند .البته تردیدی نیست که کلام ورفتار وتقریر همه امامان از منابع فقه ما ولازم الاتباع است اما دوره مسوولیت هریک مربوط بزمان خودشان است وبنظر بنده ضرورتی ندارد که برای برخی مناسبتها کشور تعطیل...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1732
بنام خدا در مورد اینکه دشمنان ما برای ما مشکل ومساله می آفرینند تردیدی نیست ومیتوان با تبلیغات ویا ضدیت با دشمن مدتی صورت مساله را پاک نمود اما چرا نقد دشمنانه را تبدیل به حل مشکل نمیکنیم؟آیا نمیتوان اینگونه تلقی نمودکه مشکلاتی که دشمنان ما جلوی پای ما می گذارند فرصتی طلائی برای پیشرفت ماست؟ مگر اینترنت ومقابله با مشکلات آن بعلت هک کردن برخی ویا ارسال ویروسهای اینترنتی نبوده است؟ آیا وقوع برخی بیماریها در اقصی نقاط جهان مارا درمسیر رشد علمی قرار نداده است؟ پس بیائیم هرچه را که ازسوی دشمنان واقعی ویا خیالی بسویمان میاید آنهارا بادیده منت بپذیریم وراه حل آنهارا براساس دینمان پیدا کنیم . ازجمله موارد تنظیم مصوبات کمیسیون حقوق بشر است که در بسیاری ازموارد موی دماغمان شده ومیشود اگر باروی باز آنهارا بپذیریم اگرچه تلخ است وراه حل بیابیم خودرا بیمه کرده ایم ودینمان را پویاتر ساخته ایم . رفتن درلاک...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته حقوق عمومی 1616
0
بنام خدا 12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی است بهمین مناسبت نکته مهمی که ازدید برخی متدینین مستور مانده است را بازگو میکنم. چون کشور اسلامی است آیا هرچه شریعت گفته اند لازم الاجراست؟ وآیا اگر گفته شود که کشور براساس قانون اداره میگردد غیرشرعی است؟ پاسخ به این پرسشها بسیارمهم است وبرخی ابهامات را برطرف میکند .آنچه مسلم است اینستکه کشور برمدار شریعت اسلام اداره میگردد ومصوبات آن شرعی است اما این بدان معنا نیست که هرچه شرعی است درکشور لازم الاجراست. شریعت واحکام آن مبنای قانونگذاری است زیرا هرچه درمجلس تصویب میگردد ویا احکام حکومتی مبتنی برشرع انور است اما تازمانیکه حکمی شرعی ویا امری منطبق با احکام اسلام بصورت قانون درمجلس تصویب نشده باشد قدرت اجرائی ندارد.بعنوان نمونه تا همین امروز قانونی برای شیوه امر بمعروف ونهی ازمنکر وجودندارد بنابراین تمامی اقدامات انجام شده درگذشته توسط برخی از گروهها غیر قانونی بوده وباآنان بمسامحه برخورد شده است...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته حقوق عمومی 1588
0
بنام خدا درمذاکرات فیمابین ایران وغرب درمساله هسته ای جمله ای ازسوی غربیها متداول شد که صهیونیستها ازآن بکرات بهره بردند .آنان درهرمقطعی اعلام میکردندکه نبود توافق بین ایران وغرب بهتر ازیک توافق بد است ودرست هم می گفتند چه اگر توافقی درکار نباشد دستشان باز است اما درمورد یک توافق بد دچار مشکل میشوند.در کشورما متاسفانه خلاف این رویه درست عمل میشود .باعجله قانون میگذرانند یاسخن میگویند ویاعمل میکنند ودچار مشکلات بعدی میشوند چه قانون وسخن وعمل بد بوده است .بجای شتاب در کار تا زمانیکه امری را دقیقا درست نیافتیم اقدامی نکنیم . درمورد مسایل فرهنگی بارها چوبش را خورده ایم باز تکرار میکنیم .اما موضوع مطلب بنده ازهمه موارد دیگر مهمتر است وآن دفاع نادرست ویا غلط از مقام مهم رهبری درقانون اساسی است. اخیرا یک عضو محترم خبرگان رهبری اعلام داشته است که خبرگان ناظر براعمال رهبری نیستند .در گذشته نیز یکی دیگر از اعضای برجسته خبرگان...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته حقوق عمومی 1632
0
بنام خدا در جهان آفرینش خداوند مرکز وحدت هستی است وآفریدگان او وبویژه انسا نها مرکزیت اختلاف رابرعهده دارند.خداوند یکتاست پس درکاراو اختلاف معنا ندارد امادر آفرینش انسان می فرماید ما شمارا گوناگون آفریدیم تا یکدیگررا بشناسید پس درذات انسا نها اختلاف مایه شناخت است . درنظام جمهوری اسلامی ایران نیز برهمین سیاق عمل شده است قانون اساسی رهبری وولایت فقیه را مرکز وحدت نظام قرارداده اند اما درسایر نهادها چون برخواسته ازآراء مردم است اختلاف نه تنها مایه پس رفت است بلکه برعکس ما یه رشد وشناخت بیشتر است. بنابراین رهبری تعلق به همه ملت ایران دارد واگر روزی امام زمان ظهور فرمایند متعلق به همه انسانها هستند ودرنتیجه همه نهادهای زیر مجموعه رهبری باید همان چیزی را بیان کنند که رهبری میفرمایند.چه اگر عکس این عمل شود نهاد وحدت به اختلاف کشیده میشود .اینکه امام راحل ورهبری ازدخالت نیروهای مسلح درامورسیاسی پرهیز میدهند برای جلوگیری ازهمین اختلاف است.چه...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1568
0
بنام خدا اینک که مذاکرات ایران با غرب پایان پذیرفته است گمانه زنیها درمورد نتایج بدست آمده آغازشده است بنده نیز بسهم خودم نظرم را مینویسم وپیش از طرح آن سپاس خودم را به پیشگاه مسوولان زحمتکش دولت که راه طاقت فرسائی را پیمودند تقدیم میدارم. آنچه از نتجه مذاکرات بدست آمده وقابل شهود است اینستکه اولا مذاکره ادامه خواهد یافت واین امر نشا نه تمایل حل نهائی مشکلات فیمابین است پس نقطه امید نهائی همچنان روشن است دوم اینکه بخشی ازسرمایه مسدود شده نیز آزاد میگردد ودر این مورد بقول آن ضرب المثل یک مو ازخرس هم که بکنیم غنیمت است وسوم اینکه کلیه تحریمها افزوده نخواهدشد ودر همین حد باقی است واین نشانه توقف تحریمهاست ودرنهایت امر غنی سازی اورانیوم وسیر کار تخصصی ما همچنان ادامه دارد.اگر همین نتایج درست باشد البته موفقیت با کشورمان بوده است .اما یک نکته کلیدی نیز وجوددارد وآن اینستکه سیاستمداران ما چگونه...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1490
1985.docx
Last modified در روز
در دسته بدون گروه 1662
0
ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ : ﺁﺏ ، ﺁﺗﺶ ، ﺧﺎﮎ ، ﻫﻮﺍ … ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﻎ ﮐﺮﺩﻧﺪ …. ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺎﻫﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ …. ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺳﺠﺪﻩ ﮔﺎﻩ ﻭ ﻃﺒﯿﺐ ﺩﺭﺩﻫﺎ …. ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﺳﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﺎ ….. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ : ” ﮐـــــــــــــــﺮﺑﻼ “...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1476
0
ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ : ﺁﺏ ، ﺁﺗﺶ ، ﺧﺎﮎ ، ﻫﻮﺍ … ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﻎ ﮐﺮﺩﻧﺪ …. ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺎﻫﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ …. ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺳﺠﺪﻩ ﮔﺎﻩ ﻭ ﻃﺒﯿﺐ ﺩﺭﺩﻫﺎ …. ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﺳﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻫﺎ ….. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ : ” ﮐـــــــــــــــﺮﺑﻼ “...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1509
0
بنام خدا امامت جمعه نهادی است که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت وبزودی جای خودرا درمیان مردم پیدا کرد وچه امامان محبوبی عهده دارآن نهاد شدند .حکمت ایجاداین نهاد که مسوولان آن توسط رهبری نظام منصوب میشوند این بوده وهست که امامان جمعه سیاستهای کلی نظام را که ازسوی رهبری وازطریق مجمع تشخیص مصلحت تصویب وابلاغ میگردد آنهارا برای مردم تبیین وتشریح کنند تامردم با مواضع کلی رهبری آشنا شوند ودر کنار این امر مهم توصیه های دینی نیز بمردم بنمایند .در دهه اول انقلاب  بهمین رویه کار ادامه داشت ومردم همچنان ازاین نهاد برخواسته ازمتن دین وانقلاب حمایت وطرفداری مینمودند .اما بمرور این نهاد جایگاه کلی خودرا ازدست داد وبیشتر بمواضع گروهی نزدیکترشدند والبته کار بجائی رسیده است که هرجمعه با حضور یک امام جمعه نمازجمعه رنگ دیگری بخود میگیرد بعبارت دیگر مردم منتظرند ببینند که این جمعه چه کسی در امامت جمعه حاضر میشود تا پیش بینی...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1313
0
بنام خدا همه ساله درگزارش سالانه کمیته حقوق بشر سازمان ملل بخشی ازمحکومیت ایران درارتباط با مشکل همجنسگرایان درکشور است که این امر بعنوان لواط یا مساحقه جرم تلقی گردیده ومجازات سنگین درپی دارد وهمه ساله نیز بخشی از طرفداران این پدیده بنحوی ازکشور خارج وخودرا به مرکز جهانی همجنسگرائی درکانادا میرسانند وظاهرا مدال افتخار این پدیده وطرفداری وگسترش آن برگردن کاناداست.البته دولت ایران نیز دراین اواخر به بخشی از مشکلات این امر واقف گردیده ودرمواردیکه ازنظر پزشکی امکانپذیر است اجازه تغییر جنسیت داده ومدارک جدید برای فرد تغییرجنسیت داده صادر میگردد که البته جای سپاس دارد .اما اندکی از طرفداران این پدیده تمایل به جراحی نشان میدهند وازطرفی ظاهرا بخشی ازجراحیها نیز موفقیت بهمراه نداشته است ودرنتیجه دچار ناامیدی شده اند.بنده مدتهاست درمورد این پدیده مطالعه کرده وبخشی از نظرات خودم را در شبکه اجتماعی آزاد نگار منتشر کرده ام اما اخیرا راه حل حقوقی معقولی بنظرم رسیده است که...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته حقوق جزا و جرم شناسی 1380
0
www.arashbehzadinejad.blogfa.com
Last modified در روز
در دسته بدون گروه 1970
بنام خدا اگر بیاد داشته باشیددر ابتدای پیروزی انقلاب گروهی طرفدار حکومت اسلامی وگروهی دیگر با توجه به نیازهای روز هوادار جمهوری اسلامی بودند که سرانجام با رای قاطع مردم وتنفیذ امام راحل دومی برگزیده شد.پرسش ما اینستکه چه فرقی میان آندو نظام وجوددارد وآیا کدامیک درستتر است؟ پاسخ صریح اینستکه هردو درستند ومنطبق با اسلام عزیز وجمهوری اسلامی در طول حکومت اسلامی است وبا آن درتعارض نیست چرا؟ چون اصل در نظام خلقت حکومت خداوند است واگر معصومی در راس حکومت قرار گیرد همان حکومت اسلامی خواهد بود اما بدلیل شرایط اجتماعی وگذر زمان ممکن است نیاز به تغییراتی در عمل درنظام حکومتی بشود ولذا جمهوری اسلامی برگزیده شد .پس اینهم در چارچوب حکومت اسلامی است .بعبارت دیگر حکومت اسلامی از احکام اولیه است واگر در هرمکان زمینه آن فراهم شود بلافاصله تشکیل میشود وپس ازپیروزی انقلاب اسلامی امام راحل حاکم اسلامی بودند اما زمانیکه کار به مردم ارجاع شد...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته فقه 1647
...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1530
بنام خدا جبر واختیار اولین بار در مقوله آفرینش بشر ودرعلم کلام مطرح شد که آیا انسان مجبور به انجام کاری هست یا درکارها مختار است وآزادی عمل دارد.روشن ترین پاسخ این بودکه خداوند در آفرینش انسان جبرا اختیاررا قرارداده است .یعنی انسان مجبور است که مختارباشد ونمیتواند اختیار خودرا ندیده گرفته وسلب نماید ولذا اختیار وآزادی انسان جبری است ووانسان جبرا آزاد است ودرنتیجه مسوول اعمال خویش است.این مقوله درمورد احکام الهی نیز جاری است. یعنی خداوند براساس حکمت خود احکامی را درشریعت خود برای انسانها قرار میدهد که اصل وجود احکام جبری وحتمی است وبه آن حکم اولی گویند وکسی نمیتواند در حکم الهی تغیر دهد واین حکم الزاما تا پایان عمر هردینی باقی است .اما در کنار این احکام اولی ولایتغیر حکمی دیگر وجوددارد که آنسان براساس اختیار خود میتواند حکم را بنابر ضرورت ومصلحت بشکل دیگری انجام دهد والبته مسولیت آن نیز برعهده اوست. ودرسطح جامعه نیز...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1578
0
بنام خدا همانگونه که درگزارش سازمان بین المللی شفافیت آمده است ایران دربین 200 کشورجهان رتبه 131 است واین امر مبین وجود فساد درسیستم اداری وجامعه است.آنچه در این گزارش جالب است اینکه کشورهای اروپائی کمترین فسادرا داشته وکشورهای اسلامی در میان جوامع بین الملل جزء بیشترین فساداست وبهترین کشور اسلامی مالزی است که دررتبه 31 است.چرا مقررات اسلامی نتوانسته است مشکل فسادرا حل کند وچه عاملی درکشورهای غیر اسلامی وجودداشته تا آنان موفق شوند؟ بدون تردید نباید در دین خدا شک کرد آنچه مشکوک است مقررات موجود درکشورهای اسلامی است نه خوددین وآنچه درکشورهای غیر اسلامی عامل موفقیت بوده است همان ضوابط دینی است که درآنجا اجرا میگردد بی آنکه نام دین رایدک بکشد. بقول مرحوم اسدآبادی آنچه درغرب دیدم اجرای مقررات دینی بود ودرشرق تنها نامش موجودبود. آری مگر نه اینکه دنیا با ظلم باقی نمی ماند اما با کفر ممکن است.اما چگونه میتوان به اهداف دین خدا رسید...
Last modified در روز خواندن را ادامه دهيد
در دسته بدون گروه 1437
0