• tinaa
    بروز رسانی ها
    وکيل مدافع: مي‌توانيد آن شخص را توصيف کنيد؟
    شاهد: قدش متوسط بود و ريش داشت.
    وکيل مدافع: مرد بود يا زن؟
    شاهد: اگر آن موقع سيرکي در شهر نبوده، به نظرم مرد بوده.