شرايط ترك تابعيت

نوشته شده در ایرانیان خارج از کشور

اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:

۱-   به سن ٢٥ سال رسيده باشند .

٢-   هيئت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد .

 

 

٣-   قبلا تعهد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را براموال غير منقول كه در ايران دارا مي باشد و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران جازه تملك آنرا به اتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء  به اتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايد اعم از آنكه اطفال  مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي گردند مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد .

٤-   خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف:

كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه بر اجراي مقرارتی كه ضمن بند (٣) از اين ماده درباره مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از  تاريخ سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند . چنانچه ظرف مدت مذبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها وفروش اموالشان مدت و تمديد مهلت مقرره فوق حد اكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي باشد .

تبصره ب:

هيئت وزيران مي تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايران بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد  پدر و جد پدري هستند و كمتر از ۱٨ سال تمام دارند ويا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور كه به سن٢٥ سال تمام نرسيده باشند می توانند به تابعيت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعيت نمايند.

ماده  ٩٨٧  قانون مدني

 زن ايران كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايران خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر بواسطه وقوع عقد ازداواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و با تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتياز ات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره ۱:

هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ وتابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضا نامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره ٢ :

زنهاي ايراني كه براثر ازداواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه  اقتصادي خارجي گردد ندارند .

مقررات ماده ٩٨٨ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران